Гуманітарна політика

Гуманітарна політика

Відповідальні за напрямок: 

Міністерство культури, молоді та спорту України 

Комітет ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики 

                                               Комітет ВРУ з питань молоді і спорту                                                 

Загальний прогрес за період 01.11.2014-31.10.2024
94 %
Прогрес виконання задач на 2015 рік
100 %
За 12 місяців
У графіку
У зоні ризику
Прострочено
Не оцінено
Прогрес виконання задач на 2020 рік
88 %
За 12 місяців
У графіку
У зоні ризику
Прострочено
Не оцінено
Культура
Прогрес виконання задач на 2021 рік
63 %
За 12 місяців
У графіку
У зоні ризику
Прострочено
Не оцінено
Прогрес виконання задач на 2025 рік
100 %
За 0 місяців
У графіку
У зоні ризику
Прострочено
Не оцінено
Загальний прогрес виконання Угоди про асоціацію здійснюється без оцінки результатів її виконання
Прогрес досягнення результатів
0 %
У графіку
У зоні ризику
Прострочено
Не оцінено
Зобов’язання за напрямком
Строк виконання
Посилання
Права автора літературного або художнього твору в розумінні статті 2 Бернської конвенції є чинними протягом життя автора і 70 років після його смерті, незалежно від того, коли твір був правомірно оприлюднений.
-
IV.9.2.1.162.1
У випадку, якщо твір створено у співавторстві, строк, що згадується у пункті 1 цієї статті, обчислюється з дати смерті автора, який помер останнім.
-
IV.9.2.1.162.2
У випадку анонімних творів або творів, підписаних псевдонімом, строк охорони становить 70 років з дати, коли твір був правомірно оприлюднений. Проте якщо вибраний автором псевдонім не залишає сумнівів щодо його особистості або якщо автор розкриває своє ім’я протягом строку, згаданого у першому реченні, застосовується строк охорони, встановлений у пункті 1 цієї статті.
-
IV.9.2.1.162.3
Якщо твір публікується томами, частинами, окремими випусками, виданнями або серіями і строк охорони починається з дати, коли твір був правомірно доведений до загального відома, то строк охорони починається для кожної частини твору окремо.
-
IV.9.2.1.162.4
У випадку творів, для яких строк охорони не обчислюється з дати смерті автора або авторів і які не були правомірно оприлюднені протягом 70 років з дати їх створення, охорона припиняється.
-
IV.9.2.1.162.5
Режисер-постановник кінематографічного або аудіовізуального твору розглядається як його автор або один з його авторів. Сторони можуть визначити інших співавторів.
-
IV.9.2.1.163.1
Строк охорони авторського права на кінематографічні або аудіовізуальні твори спливає не раніше, ніж через 70 років з дати смерті останньої з групи визначених за життя осіб, незалежно від того, чи зазначені ці особи як співавтори. Ця група має щонайменше включати режисера-постановника, автора сценарію, автора діалогів і композитора музики, спеціально створених для використання в кінематографічному або аудіовізуальному творі.
-
IV.9.2.1.163.2
Строк дії прав виконавців спливає не раніше, ніж через 50 років від дати виконання. Проте якщо запис виконання правомірно опублікований або правомірно оприлюднений протягом цього періоду, строк дії прав спливає не раніше ніж через 50 років від дати першої такої публікації або першого такого оприлюднення, залежно від того, яка дата є більш ранньою.
-
IV.9.2.1.164.1
Строк дії прав виробників фонограм спливає не раніше, ніж через 50 років від дати здійснення запису. Проте якщо фонограма правомірно опублікована протягом цього періоду, строк дії зазначених прав спливає не раніше ніж через 50 років від дати першої правомірної публікації. Якщо публікація протягом періоду, згаданого у першому реченні, була неправомірною і якщо фонограма була правомірно оприлюднена протягом цього періоду, строк дії зазначених прав спливає через 50 років від дати першого правомірного оприлюднення.
-
IV.9.2.1.164.2
Строк дії прав виробників першого запису фільму спливає не раніше, ніж через 50 років від дати здійснення запису. Проте якщо фільм правомірно опублікований або правомірно оприлюднений протягом цього періоду, строк дії прав спливає не раніше ніж через 50 років від дати першої такої публікації або першого такого оприлюднення, залежно від того, яка дата є більш ранньою. Термін «фільм» означає кінематографічний або аудіовізуальний твір чи рухомі зображення, як із звуковим супроводом, так і без нього.
-
IV.9.2.1.164.3
Строк дії прав організацій мовлення спливає не раніше, ніж через 50 років від дати першої трансляції передачі, незалежно від того, чи транслюється ця передача дротовими, чи ефірними засобами, у тому числі за допомогою кабельної мережі або супутника.
-
IV.9.2.1.164.4
Охорона раніше неопублікованих творівБудь-яка особа, яка після закінчення строку дії авторського права, перший раз правомірно публікує або правомірно оприлюднює раніше неопублікований твір, користується таким самим рівнем охорони майнових прав інтелектуальної власності, як і автор. Строк охорони таких прав становить 25 років від дати, коли твір був уперше правомірно опублікований або правомірно оприлюднений.
-
IV.9.2.1.165
Охорона фотографійФотографії, які є оригінальними у тому розумінні, що вони є власним продуктом інтелектуальної діяльності автора, охороняються відповідно до статті 162 цієї Угоди. Сторони можуть запровадити охорону інших фотографій.
-
IV.9.2.1.167
Співробітництво у сфері колективного управління правамиСторони визнають необхідність укладання угод між своїми відповідними організаціями колективного управління з метою взаємного забезпечення більш простого доступу і обміну інформацією між територіями Сторін, а також забезпечення взаємної передачі авторської винагороди за використання творів Сторін або інших об’єктів, що охороняються. Сторони визнають необхідність того, щоб їхні відповідні організації колективного управління досягли високого рівня ефективності та прозорості при виконанні свої завдань.
-
IV.9.2.1.168
Для цілей цієї статті термін «запис» означає фіксацію звуків та зображень або їх відтворень, яка дозволяє здійснювати їх сприйняття, відтворення або передавання за допомогою відповідного пристрою.
-
IV.9.2.1.169.1
Сторони надають виконавцям виключне право дозволяти або забороняти запис своїх виконань.
-
IV.9.2.1.169.2
Сторони надають організаціям мовлення виключне право дозволяти або забороняти запис своїх передач, незалежно від того, чи транслюються ці передачі дротовими, чи ефірними засобами, у тому числі за допомогою кабельної мережі або супутника.
-
IV.9.2.1.169.3
Організація кабельного мовлення не має права, передбаченого пунктом 2 цієї статті, якщо вона лише ретранслює через кабельну мережу передачу організації мовлення.
-
IV.9.2.1.169.4
Термін «ефірне мовлення» означає передачу бездротовими засобами для приймання публікою звуків або зображень та звуків або їх відтворення; така передача за допомогою супутника, а також передача закодованих сигналів, якщо засоби для декодування надаються для публічного використання організацією мовлення або з її дозволу.
-
IV.9.2.1.170.1.a
Термін «оприлюднення» означає передачу для публіки за допомогою будь-якого носія, іншого, ніж ефірне мовлення, звуків виконання чи звуків або відтворення звуків, записаних на фонограмі. Для цілей пункту 3 цієї статті термін «оприлюднення» включає створення звуків або відтворення звуків, записаних на фонограмі, що є чутними для публіки.
-
IV.9.2.1.170.1.b
Сторони надають виконавцям виключне право дозволяти або забороняти ефірне мовлення бездротовими засобами і оприлюднення своїх виконань, за винятком випадків, коли передачі виконання здійснюються під час ефірного мовлення або є відтворенням запису.
-
IV.9.2.1.170.2
Сторони надають право виконавцям та виробникам фонограм отримувати виплати одноразової справедливої винагороди, якщо фонограма, опублікована з комерційною метою, або відтворення такої фонограми використовується для ефірного мовлення або для будь-якого публічного виконання, а також забезпечують розподіл цієї винагороди між відповідними виконавцями і виробниками фонограм. Сторони можуть за відсутності угоди між виконавцями і виробниками фонограм визначати умови розподілу винагороди між ними.
-
IV.9.2.1.170.3
Сторони надають організаціям мовлення виключне право дозволяти або забороняти ретрансляцію своїх передач бездротовими засобами, а також оприлюднювати свої передачі, якщо таке оприлюднення здійснюється у загальнодоступних місцях після внесення плати за вхід.
-
IV.9.2.1.170.4
Сторони надають авторам стосовно оригіналів їхніх творів або їх копій виключне право дозволяти або забороняти будь-яку форму публічного розповсюдження шляхом продажу або іншим чином.
-
IV.9.2.1.171.1
Сторони надають виключне право доводити до загального відома шляхом продажу або іншим чином об’єкти, зазначені у підпунктах (а)-(d) цього пункту, зокрема їхні копії: a) виконавцям щодо записів їхніх виконань; b) виробникам фонограм щодо їхніх фонограм; c) виробникам перших записів фільмів щодо оригіналу і копій їхніх фільмів; d) організаціям мовлення щодо записів їхніх передач, як це передбачено статтею 169(3) цієї Угоди.
-
IV.9.2.1.171.2
Сторони можуть встановлювати обмеження прав, передбачених статтями 169, 170 та 171 цієї Угоди, стосовно: a) приватного використання; b) використання коротких витягів у зв’язку з повідомленням останніх подій; c) поодинокого відтворення організацією мовлення за допомогою своїх власних засобів і для своїх власних передач мовлення; d) використання лише з метою навчання або наукового дослідження.
-
IV.9.2.1.172.1
Незважаючи на пункт 1 цієї статті, Сторони можуть встановлювати такі самі обмеження стосовно охорони прав виконавців, виробників фонограм, організацій мовлення і виробників перших записів фільмів, які встановлюються стосовно охорони авторського права на літературні і художні твори. Проте примусове ліцензування може запроваджуватися лише в тому обсязі, в якому воно є сумісним з Римською конвенцією.
-
IV.9.2.1.172.2
Обмеження, встановлені пунктами 1 і 2 цієї статті, застосовуються лише в окремих особливих випадках, які не суперечать нормальному використанню об’єкта, що охороняється, і не перешкоджають невиправдано реалізації законних інтересів правовласника.
-
IV.9.2.1.172.3
Право на відтворенняСторони надають виключне право дозволяти або забороняти пряме чи опосередковане, тимчасове чи постійне відтворення будь-якими засобами та у будь-якій формі повністю або частково: a) авторам щодо їхніх творів; b) виконавцям щодо записів їхніх виконань; c) виробникам фонограм щодо їхніх фонограм; d) виробникам перших записів фільмів щодо оригіналу і копій їхніх фільмів; e) організаціям мовлення щодо записів їхніх передач, незалежно від того, чи транслюються ці передачі дротовими, чи ефірними засобами, у тому числі за допомогою кабельної мережі або супутника.
-
IV.9.2.1.173
Сторони надають авторам виключне право дозволяти або забороняти будь-яке оприлюднення їхніх творів дротовими або бездротовими засобами, зокрема доведення до загального відома їхніх творів у такий спосіб, що будь-яка особа може мати до них доступ з будь-якого місця і в будь-який час за її власним вибором.
-
IV.9.2.1.174.1
Сторони надають виключне право дозволяти або забороняти доводити до загального відома, дротовими або бездротовими засобами, у такий спосіб, що будь-яка особа може мати до них доступ з будь-якого місця і в будь-який час за її власним вибором: a) виконавцям щодо записів їхніх виконань; b) виробникам фонограм щодо їхніх фонограм; c) виробникам перших записів фільмів щодо оригіналу і копій їхніх фільмів; d) організаціям мовлення щодо записів їхніх передач незалежно від того, чи транслюються ці передачі дротовими, чи ефірними засобами, у тому числі за допомогою кабельної мережі або супутника.
-
IV.9.2.1.174.2
Обидві Сторони домовилися, що права, передбачені пунктами 1 і 2 цієї статті, не обмежуються будь-якими діями щодо оприлюднення або доведення до загального відома, які передбачені цією статтею.
-
IV.9.2.1.174.3
Сторони повинні передбачити, що на тимчасові випадки з відтворення, передбачені статтею 173 цієї Угоди, які є поодинокими або випадковими та які є складовою й суттєвою частиною технологічного процесу і єдиною метою яких є надання можливості: a) передачі мережею між третіми особами та посередником; або b) правомірного використання твору або іншого об’єкта, що захищається, і який не має самостійного економічного значення, не поширюється дія права на відтворення, передбаченого статтею 173 цієї Угоди.
-
IV.9.2.1.175.1
Якщо Сторони запроваджують винятки або обмеження стосовно права на відтворення відповідно до статті 173 цієї Угоди, то вони можуть запроваджувати аналогічні винятки або обмеження стосовно права на розповсюдження відповідно до статті 171(1) цієї Угоди в обсязі, виправданому метою санкціонованої дії з відтворення.
-
IV.9.2.1.175.2
Сторони можуть запроваджувати винятки і обмеження прав, передбачених статтями 173 та 174 цієї Угоди, лише в окремих особливих випадках, які не суперечать нормальному використанню твору або іншого об’єкта, що захищається, і не перешкоджають невиправдано реалізації законних інтересів правовласника.
-
IV.9.2.1.175.3
Сторони забезпечують належну правову охорону від обходу будь-яких чинних технологічних заходів, які заінтересована особа здійснює, усвідомлюючи або маючи обґрунтовані підстави усвідомлювати, що він чи вона має таку мету.
-
IV.9.2.1.176.1
Сторони забезпечують належну правову охорону від виготовлення, ввезення, розповсюдження, продажу, оренди, рекламування з метою продажу чи оренди пристроїв, продуктів або складових частин чи володіння ними для комерційних цілей або надання послуг, які: a) пропонуються, рекламуються або продаються з метою обходу, або b) мають лише обмежене комерційне призначення або застосування, інше, ніж обхід, або c) головним чином розроблені, виготовлені, адаптовані або підготовлені для того, щоб зробити можливим або спростити обхід будь-якого ефективного технічного засобу.
-
IV.9.2.1.176.2
Для цілей цієї Глави термін «технічні засоби» означає будь-яку технологію, пристрій або компонент, які, за умови їх нормального використання, призначені для запобігання або обмеження дій, які не санкціоновані правовласником будь-якого авторського права або будь-яких суміжних прав, як це передбачено законодавством кожної зі Сторін, стосовно творів або інших об’єктів, що охороняються. Технічні засоби вважаються «ефективними», якщо використання твору або іншого об’єкта, що охороняється, контролюється правовласниками шляхом застосування контролю за доступом або процедури захисту, наприклад кодування, скремблювання або іншого перетворення твору чи іншого об’єкта, що захищається, або механізму контролю за копіюванням, який має на меті захист.
-
IV.9.2.1.176.3
Якщо Сторони запроваджують обмеження прав, передбачених статтями 172 та 175 цієї Угоди, вони можуть також встановити, що правовласник зробить можливим для особи, що одержує вигоду від винятку або обмеження, отримати вигоди від цього винятку або обмеження в обсязі, необхідному для одержання вигоди від цього винятку або обмеження, і що ця особа має законний доступ до відповідного твору або іншого об’єкта, що охороняється.
-
IV.9.2.1.176.4
Положення статті 175(1)-(2) цієї Угоди не застосовуються до творів або інших об’єктів, що охороняються, які опубліковані на погоджених договірних умовах у такий спосіб, що будь-яка особа може мати до них доступ з будь-якого місця і в будь-який час за її власним вибором.
-
IV.9.2.1.176.5
Сторони передбачають необхідну правову охорону від свідомого здійснення будь-якою особою без дозволу будь-якої з таких дій: a) видалення або зміна будь-якої електронної інформації про управління правами; b) розповсюдження, ввезення для розповсюдження, трансляція, оприлюднення або доведення до загального відома творів або інших об’єктів, що охороняються згідно із цією Угодою, з яких без дозволу видалена або змінена електронна інформація про управління правами, якщо така особа усвідомлює або має достатні підстави усвідомлювати, що, здійснюючи це, вона сприяє, уможливлює, полегшує або приховує порушення будь-якого авторського права або будь-яких суміжних прав, передбачених законодавством відповідної Сторони.
-
IV.9.2.1.177.1
Для цілей цієї Угоди термін «інформація про управління правами» означає будь-яку інформацію, надану правовласниками, яка ідентифікує твір або інший об’єкт, що охороняється, зазначений у Підрозділі 1, автора або будь-якого іншого правовласника чи інформацію про строки і умови використання твору або іншого об’єкта, що охороняється, та будь-які номери або коди, які містять таку інформацію.
-
IV.9.2.1.177.2
Сторони надають виключне право дозволяти або забороняти прокат та позичку таким особам: a) автору щодо оригіналу або копій його/її твору; b) виконавцю щодо записів його/її виконань; c) виробнику фонограм щодо його/її фонограм; d) виробнику першого запису фільму щодо оригіналу і копій його/її фільму.
-
IV.9.2.1.178.1
Ці положення не поширюються на права на прокат та позичку щодо споруд і творів ужиткового мистецтва.
-
IV.9.2.1.178.2
Сторони можуть обмежувати виключне право, передбачене пунктом 1, в частині права на публічний прокат за умови, що принаймні автори одержують винагороду від такого прокату. Сторони можуть визначити розмір цієї винагороди з урахуванням цілей сприяння розвитку культури.
-
IV.9.2.1.178.3
Якщо Сторони не застосовують виключне право на прокат, передбачене цією статтею, стосовно фонограм, фільмів і комп’ютерних програм, вони передбачають винагороду принаймні для авторів.
-
IV.9.2.1.178.4
Сторони можуть звільняти певні категорії установ від виплати винагороди, згаданої у пунктах 3 і 4 цієї статті.
-
IV.9.2.1.178.5
Якщо автор або виконавець передав або уступив своє право на прокат щодо фонограми або оригіналу чи копії фільму виробнику фонограми або фільму, то такий автор або виконавець зберігає право на справедливу винагороду за прокат.
-
IV.9.2.1.179.1
Автори або виконавці не можуть відмовитись від права на одержання справедливої винагороди за прокат.
-
IV.9.2.1.179.2
Управління правом на одержання справедливої винагороди може бути доручене організаціям колективного управління, які представляють авторів або виконавців.
-
IV.9.2.1.179.3
Сторони можуть регулювати питання стосовно можливості запровадження управління правом на справедливу винагороду організаціями колективного управління і в якому обсязі, а також питання визначення особи, до якої можуть бути висунуті вимоги зі сплати цієї винагороди та з якої вона підлягає стягненню.
-
IV.9.2.1.179.4
Сторони надають автору оригінального художнього твору право слідування, яке має визначатись як невідчужуване право, від якого не можна відмовитись, навіть заздалегідь, на одержання роялті, що розраховується від ціни продажу, одержаної за будь-який перепродаж твору, що слідує за першим продажем твору автором.
-
IV.9.2.1.190.1
Право, передбачене пунктом 1, застосовується до всіх перепродажів із залученням продавців, покупців або посередників фахівців мистецького ринку, таких, як аукціони, художні галереї і загалом будь-яких торговців художніми творами.
-
IV.9.2.1.190.2
Сторони можуть передбачити відповідно до їхнього законодавства, що право, передбачене пунктом 1, не застосовується до перепродажів, якщо продавець придбав твір безпосередньо у автора менше, ніж за три роки до перепродажу, і якщо ціна перепродажу не перевищує визначену мінімальну суму.
-
IV.9.2.1.190.3
Роялті сплачується продавцем. Сторони можуть передбачити, що одна з фізичних або юридичних осіб, що згадуються у пункті 2, якщо вона не є продавцем, зобов’язана сплачувати роялті самостійно або спільно з продавцем.
-
IV.9.2.1.190.4
Трансляція програм з використанням супутникаКожна Сторона надає автору виключне право дозволяти оприлюднення творів, що охороняються авторським правом, з використанням супутника.
-
IV.9.2.1.191
Кабельне мовленняКожна Сторона гарантує, що у випадку ретрансляції програми іншої Сторони за допомогою кабельної мережі на її території застосовне авторське право і суміжні права дотримуються і що така ретрансляція має місце на підставі індивідуальних або колективних контрактів між суб’єктами авторського права і суміжних прав та організаціями кабельного мовлення.
-
IV.9.2.1.192
Відповідно до норм національного законодавства Сторони поважають, зберігають та підтримують знання, інновації та практичні надбання корінних та місцевих громад, які втілюють традиційні стилі життя, що відповідають збереженню та тривалому використанню біологічного різноманіття та сприяють їх широкому застосуванню із залученням та погодженням власників таких знань, інновацій і практик, та заохочують справедливий розподіл переваг, що виникають у результаті використання таких знань, інновацій та практик.
-
IV.9.2.7.229.1
Сторони визнають важливість вжиття відповідних заходів з урахуванням національного законодавства для збереження традиційних знань та домовилися продовжувати роботу, спрямовану на розвиток міжнародно узгоджених sui generis моделей для юридичної охорони традиційних знань.
-
IV.9.2.7.229.2
Сторони домовилися, що положення стосовно інтелектуальної власності цього Підрозділу і КБР мають впроваджуватися на основі взаємної підтримки.
-
IV.9.2.7.229.3
Сторони домовилися регулярно обмінюватись думками та інформацією щодо відповідних багатосторонніх обговорень.
-
IV.9.2.7.229.4
Сторони здійснюють співробітництво з метою просування аудіовізуальної галузі в Європі та заохочення спільного виробництва у галузі кінематографії та телебачення.
-
V.15.396.1
Співробітництво може включати, inter alia, питання підготовки журналістів та інших працівників медіа-сфери, як друкованих, так і електронних видань, а також питання підтримки засобів масової інформації (громадських і приватних), з метою посилення їхньої незалежності, професіоналізму та зв’язків з іншими європейськими ЗМІ відповідно до європейських стандартів, зокрема стандартів Ради Європи.
-
V.15.396.2
Поступове наближення до права та нормативно-правової бази ЄС, а також міжнародних правових документів у сфері політики з питань аудіовізуальної галузі буде здійснюватися, зокрема, як визначено у Додатку XXXVIІ до цієї Угоди.
-
V.15.397
Сторони зобов’язуються сприяти співробітництву в галузі культури з метою покращення взаєморозуміння та розширення культурних обмінів, а також мобільності об’єктів мистецтва та митців України та ЄС.
-
V.24.437
Сторони заохочують міжкультурний діалог між окремими особами та організаціями, які представляють інтереси громадянського суспільства та культурних закладів України та ЄС.
-
V.24.438
Сторони тісно співробітничають у рамках відповідних міжнародних форумів/організацій, зокрема Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) та Ради Європи (РЄ), з метою, inter alia, розвитку культурного розмаїття, збереження і оцінки культурної та історичної спадщини.
-
V.24.439
Сторони докладають зусиль для розвитку постійного діалогу в галузі культури з метою сприяння розвитку культурної індустрії в Україні та ЄС. Задля досягнення цієї мети Сторони впроваджують належним чином положення Конвенції ЮНЕСКО про охорону та заохочення розмаїття форм культурного самовираження 2005 року.
-
V.24.440
Сторони співробітничають у галузі спорту та фізичної культури з метою сприяння розвитку здорового способу життя серед людей різного віку, просування соціальних функцій та освітніх цінностей спорту, а також боротьби із загрозами для спорту, наприклад з допінгом, договірними матчами, расизмом та насильством.
-
V.25.441.1
Співробітництво, зокрема, включає обмін інформацією та гарною практикою за такими напрямами:.
-
V.25.441.2
Популяризація фізичної культури і спорту через освітню систему у взаємодії з державними установами та недержавними організаціями.
-
V.25.441.2.a
Заняття спортом та фізична культура як спосіб сприяння здоровому способу життя та загальному процвітанню.
-
V.25.441.2.b
Підвищення рівня національної компетенції та вдосконалення системи кваліфікацій у галузі спорту.
-
V.25.441.2.c
Інтеграція людей з розумовими та фізичними вадами через заняття спортом.
-
V.25.441.2.d
Боротьба з допінгом.
-
V.25.441.2.e
Боротьбa з договірними матчами.
-
V.25.441.2.f
Безпека під час великих міжнародних спортивних подій.
-
V.25.441.2.g
Сторони заохочують співробітництво з питань громадянського суспільства з метою досягнення таких цілей:.
-
V.26.443
Зміцнення контактів та взаємного обміну досвідом між усіма секторами громадянського суспільства в Україні та державах-членах ЄС.
-
V.26.443.a
Зобов’язання за напрямком
Строк виконання
Посилання
Культура Сторони сприятимуть.
-
ІІІ.7.20
Імплементації Конвенції ЮНЕСКО про охорону і заохочення розмаїття форм культурного самовираження 2005 року.
-
ІІІ.7.20
Співробітництво з питань розвитку всеохоплюючої культурної політики в Україні та політики щодо збереження і підвищення цінності культурної і природної спадщини.
-
ІІІ.7.20
Сприяти участі українських діячів культури у програмах культурного співробітництва і готувати участь України у програмі ЄС «Креативна Європа», включаючи культурні підпрограми.
-
ІІІ.7.20
Спорт та фізична культура.
-
ІІІ.7.21
Сторони обмінюватимуться інформацією та найкращими практиками щодо таких питань просування оздоровчої фізичної культури, національні системи компетенції та кваліфікації у спортивному секторі, інтеграція груп з обмеженими можливостями, боротьба з вживанням допінгу, боротьба з договірними матчами.
-
ІІІ.7.21
Аудіовізуальні питання.
-
ІІІ.7.25
Підготовка до імплементації актів законодавства ЄС, передбачених у відповідних додатках до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, зокрема Директиви 2007/65/ЕС від 11 грудня 2007 року щодо аудіовізуальних медіа послуг, якою внесено зміни до Директиви Ради 89/522/ЕС щодо координації окремих положень, закріплених законом, нормативними актами або адміністративними діями у державах-членах стосовно здійснення телевізійного мовлення.
-
ІІІ.7.25
Підготовка участі України у програмі ЄС «Креативна Європа», включаючи співпрацю між Україною та ЄС з окремих частин підпрограми МЕДІА.
-
ІІІ.7.25
Зобов’язання за напрямком
Строк виконання
Посилання
Зобов’язання за напрямком
Строк виконання
Посилання
Зобов’язання за напрямком
Строк виконання
Посилання