Управління державними фінансами

Управління державними фінансами

Відповідальні за напрямок: 

Міністерство фінансів України 

Комітет ВРУ з питань бюджету 

 

Загальний прогрес за період 01.11.2014-31.10.2024
90 %
Прогрес виконання задач на 2016 рік
100 %
За 12 місяців
У графіку
У зоні ризику
Прострочено
Не оцінено
Прогрес виконання задач на 2019 рік
63 %
За 12 місяців
У графіку
У зоні ризику
Прострочено
Не оцінено
Прогрес виконання задач на 2020 рік
100 %
За 12 місяців
У графіку
У зоні ризику
Прострочено
Не оцінено
Загальний прогрес виконання Угоди про асоціацію здійснюється без оцінки результатів її виконання
Зобов’язання за напрямком
Строк виконання
Посилання
Співробітництво в галузі управління державними фінансами спрямовується на забезпечення розвитку бюджетної політики і надійних систем внутрішнього контролю та зовнішнього аудиту, що базуються на міжнародних стандартах, а також відповідають основоположним принципам підзвітності, прозорості, економності, ефективності та результативності.
-
V.3.346
Сторони обмінюються інформацією, досвідом, найкращою практикою та здійснюють інші заходи, зокрема, щодо такого:.
-
V.3.347
У галузі бюджетної політики:.
-
V.3.347.1
.
-
V.3.347.1.a
.
-
V.3.347.1.b
.
-
V.3.347.1.c
У галузі зовнішнього аудиту:.
-
V.3.347.2
.
-
V.3.347.2.d
У галузі державного внутрішнього фінансового контролю: подальшого розвитку системи державного внутрішнього фінансового контролю шляхом гармонізації з міжнародно визнаними стандартами (Інститут внутрішніх аудиторів (IIA), Міжнародна федерація бухгалтерів (IFAC), INTOSAI) та методологіями, а також найкращою практикою ЄС щодо внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту в державних органах.
-
V.3.347.3
Сторони здійснюють допомогу згідно з принципами належного фінансового управління та співробітничають у сфері захисту фінансових інтересів України та ЄС, як це визначено в Додатку XLIIІ до цієї Угоди. Сторони вживають ефективних заходів з метою попередження та боротьби із шахрайством, корупцією та іншою нелегальною діяльністю, inter alia шляхом взаємної адміністративної допомоги та спільної правової підтримки у сферах, охоплених цією Угодою.
-
VI.459.1
Із цією метою Україна також поступово приводить національне законодавство у відповідність до положень, викладених у Додатку XLIV до цієї Угоди.
-
VI.459.2
Зобов’язання за напрямком
Строк виконання
Посилання
Зовнішній аудит.
-
ІІІ.1
Враховуючи результати нещодавніх реформ, продовжувати удосконалення функції зовнішнього аудиту для зміцнення системи стримувань і противаг.
-
ІІІ.1
Економічне співробітництво.
-
ІІІ.4
Сторони співпрацюють для підтримки України у запровадженні повноцінно функціонуючої ринкової економіки та поступового наближення її політик до політик ЄС відповідно до основних принципів макроекономічної стабільності, надійних державних фінансів, стабільної фінансової системи і сталого платіжного балансу та, зокрема.
-
ІІІ.4
Розвитку спроможності України з макроекономічного прогнозування, у тому числі шляхом покращення методології розробки сценаріїв розвитку та моніторингу економічних процесів, покращення якості аналізу факторів впливу та обміну найкращими практиками.
-
ІІІ.4
Забезпечення незалежності Національного банку України, відповідно до найкращої практики ЄС, у тому числі за експертної підтримки ЄС, а також Європейського центрального банку.
-
ІІІ.4
Поширення досвіду ЄС, включаючи ЄЦБ, щодо валютного курсу, політик регулювання та нагляду за фінансовим і банківським секторами і надання допомоги Україні у розвитку та зміцненні її спроможностей у цих сферах.
-
ІІІ.4
Зміцнення стабільності та управління державними фінансами через імплементацію фіскальної реформи та реформи видатків і посилення процесу бюджетного планування, зокрема шляхом.
-
ІІІ.4
Обміну інформацією, досвідом і найкращою практикою та здійснення інших заходів з метою розвитку системи середньострокового прогнозування/планування та підвищення точності макроекономічного і бюджетного середньострокового прогнозування.
-
ІІІ.4
Обміну інформацією, досвідом і найкращою практикою для оптимізації та зміцнення процесу бюджетного планування, виконання та нагляду, розвитку програмного бюджетного формування та можливого запровадження фіскальних правил, у т.ч. через обмеження кількості переглядів бюджету.
-
ІІІ.4
Впровадження заходів з підвищення податкової дисципліни та зменшення шахрайства у сфері оподаткування.
-
ІІІ.4
Підвищення ефективності системи оподаткування, у т. ч. при розгляді скарг щодо відшкодування ПДВ.
-
ІІІ.4
Імплементація Стратегії розвитку управління державними фінансами та відповідного Плану дій, ухваленого Урядом України у серпні 2013 року, за спільної підтримки ЄС та ОЕСР (SIGMA), і здійснення оцінки державних витрат і фінансової звітності на 2015 рік за фінансової підтримки Світового банку.
-
ІІІ.4
Забезпечення сталої пенсійної системи, у т.ч. шляхом обміну найкращим досвідом ЄС та держав-членів ЄС щодо реформування пенсійної системи.
-
ІІІ.4
Обмін інформацією, досвідом з підвищення ефективності управління державним боргом та удосконалення у цій сфері у відповідно до кращих практик ЄС, у т.ч. створення середньострокової стратегії управління державним боргом.
-
ІІІ.4
Зменшення залучення держави до процесу ціноутворення та впровадження процедур для повного відшкодування витрат відповідно до найкращих практик ЄС, зокрема встановлення рентабельних тарифів і створення мережі соціальної безпеки для захисту найбільш уразливих до зростання цін.
-
ІІІ.4
Подальший розвиток відкритих, конкурентних та прозорих правил та процедур приватизації та їх імплементація відповідно до найкращих практик ЄС.
-
ІІІ.4
Зміцнення корпоративного управління, зокрема на державних підприємствах, включаючи реструктуризацію державних підприємств, зміцнення управління державною власністю і перегляд системи державних субсидій.
-
ІІІ.4
Державний фінансовий внутрішній контроль та зовнішній аудит і контроль.
-
ІІІ.7.1
Забезпечення подальшого покращення системи внутрішнього контролю, включаючи функціонально незалежний внутрішній аудит в органах державної влади, шляхом гармонізації з загальновизнаними міжнародними стандартами і методологіями та практикою передовим досвідом ЄС.
-
ІІІ.7.1
Забезпечення імплементації вищою аудиторською установою (Рахунковою Палатою) міжнародно визнаних стандартів зовнішнього аудиту (Міжнародної організації вищих аудиторських установ).
-
ІІІ.7.1
Забезпечення ефективного співробітництва з відповідними інституціями та органами ЄС у випадках здійснення негайних перевірок та інспекцій, пов’язаних з управлінням та контролем за фондами ЄС, з метою їх здійснення згідно з відповідними правилами та процедурами.
-
ІІІ.7.1
Зобов’язання за напрямком
Строк виконання
Посилання
Зобов’язання за напрямком
Строк виконання
Посилання
Зобов’язання за напрямком
Строк виконання
Посилання