Статистика та обмін інформацією

Статистика та обмін інформацією

Відповідальні за напрямок: 

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України

Комітет ВРУ з питань економічного розвитку

                                               Комітет ВРУ з питань цифрової трансформації 

 

Загальний прогрес за період 01.11.2014-31.10.2024
96 %
Прогрес виконання задач на 2016 рік
100 %
За 12 місяців
У графіку
У зоні ризику
Прострочено
Не оцінено
Прогрес виконання задач на 2019 рік
100 %
За 12 місяців
У графіку
У зоні ризику
Прострочено
Не оцінено
Прогрес виконання задач на 2021 рік
100 %
За 12 місяців
У графіку
У зоні ризику
Прострочено
Не оцінено
Зобов’язання за напрямком
Строк виконання
Посилання
Україна та ЄС сприяють процесу економічних реформ шляхом співробітництва в напрямку покращення розуміння основоположних принципів функціонування їхніх економік, а також формулювання і реалізації ринкової економічної політики. Україна докладає максимальних зусиль для побудови функціонуючої ринкової економіки та поступового наближення своєї політики до політики ЄС відповідно до основоположних принципів макроекономічної стабільності, збалансованості державних фінансів і платіжного балансу.
-
V.2.343
З метою досягнення цілей, визначених у статті 343 цієї Угоди, Сторони співробітничають, щоб:.
-
V.2.344
Обмінюватися інформацією щодо макроекономічних показників та перспектив, а також щодо стратегій розвитку.
-
V.2.344.a
Разом аналізувати економічні питання, що становлять спільний інтерес, зокрема заходи економічної політики та інструменти для її імплементації, наприклад методи економічного прогнозування і опрацювання документів стратегічної політики, з метою посилення можливостей України у формуванні політики, яка відповідатиме принципам і практиці ЄС.
-
V.2.344.b
Обмінюватися досвідом у сфері макроекономіки.
-
V.2.344.c
Співробітництво також включає обмін інформацією щодо принципів і функціонування Європейського економічного та валютного союзу.
-
V.2.344.d
Сторони розвивають і посилюють співробітництво з питань статистики, роблячи таким чином внесок у досягнення довгострокової мети щодо надання вчасних і надійних статистичних даних, які можливо порівняти на міжнародному рівні. Передбачається, що стабільна, ефективна та професійно незалежна національна статистична система вироблятиме необхідну для громадян, суб’єктів господарювання й органів управління в Україні та ЄС інформацію, надаючи їм можливість приймати на її основі виважені рішення. Національна статистична система має ґрунтуватися на фундаментальних принципах ООН щодо офіційної статистики з урахуванням acquis ЄС у сфері статистики, зокрема Кодексу норм європейської статистики, з метою гармонізації національної статистичної системи з європейськими нормами та стандартами. Acquis у сфері статистики викладені у Збірнику статистичних вимог, який щорічно оновлюється та який Сторони розглядають у якості додатка до цієї Угоди (Додаток XXIX).
-
V.5.355
Співробітництво спрямовується на:.
-
V.5.356
Подальше посилення спроможностей національної статистичної системи, приділяючи особливу увагу надійній правовій базі, належній політиці поширення даних і метаданих та зручності для користувачів.
-
V.5.356.a
Поступову гармонізацію української статистичної системи з Європейською статистичною системою (ЄСС).
-
V.5.356.b
Налагодження механізмів надання даних ЄС, застосовуючи відповідні міжнародні та європейські методології, зокрема класифікації.
-
V.5.356.c
Підвищення рівня професійних та управлінських знань і навичок працівників національної статистичної системи з метою створення можливостей для застосування ними європейських статистичних стандартів і підтримки розвитку української статистичної системи.
-
V.5.356.d
Сприяння обміну досвідом між Сторонами щодо розвитку статистичного ноу-хау.
-
V.5.356.e
Підтримку впровадження загальної системи управління якістю в усі процеси виробництва та поширення статистичної продукції.
-
V.5.356.f
Сторони співробітничають в рамках ЄСС, де Євростат є статистичним органом ЄС. Співробітництво зосереджується, inter alia, на таких сферах:.
-
V.5.357
Демографічна статистика, зокрема переписи.
-
V.5.357.a
Статистика сільського господарства, зокрема сільськогосподарські переписи та статистику навколишнього середовища.
-
V.5.357.b
Бізнес статистика, зокрема бізнес-реєстри та використання адміністративних джерел для статистичних цілей.
-
V.5.357.c
Енергетика, зокрема енергобаланси.
-
V.5.357.d
Національні рахунки.
-
V.5.357.e
Статистика зовнішньої торгівлі.
-
V.5.357.f
Регіональна статистика.
-
V.5.357.g
Загальна система управління якістю всіх процесів виробництва та поширення статистичної продукції.
-
V.5.357.h
Сторони, inter alia, обмінюються інформацією і практичним досвідом, а також розвивають співробітництво з урахуванням досвіду з реформування статистичної системи, вже набутого в рамках різноманітних програм допомоги. Зусилля спрямовуються на подальшу гармонізацію з acquis ЄС у галузі статистики на основі національної стратегії розвитку української статистичної системи та з урахуванням розвитку ЄСС. Основна увага у процесі виробництва статистичних даних приділяється подальшому розвитку вибіркових опитувань, враховуючи потребу зменшення звітного навантаження на респондентів. Дані мають бути прийнятними для розроблення та моніторингу впровадження політики в усіх ключових сферах соціально-економічного життя.
-
V.5.358
Зобов’язання за напрямком
Строк виконання
Посилання
Статистика.
-
ІІІ.7.3
Підготовка до імплементації статистичного компендіуму ЄС, який є додатком до Угоди про асоціацію.
-
ІІІ.7.3
Підвищення координуючої ролі Держстату в національній статистичній системі шляхом відповідного та чіткого її відображення у законодавстві про статистику, укладання Меморандумів про взаєморозуміння з найбільш важливими виробниками офіційної (державної) статистики та запровадження підготовки скоординованої статистичної робочої програми, яка містить усю офіційну статистику.
-
ІІІ.7.3
Посилення професійної незалежності Держстату у відповідності з Кодексом практики Європейської статистики.
-
ІІІ.7.3
Приведення Закону України "Про державну статистику" у відповідність до європейських вимог в частині створення Національної ради з питань статистики та імплементація Європейського кодексу з статистичної практики.
-
ІІІ.7.3
Покращення системи поширення офіційної (державної) статистичної інформації, включаючи відповідні метадані для всіх користувачів, в тому числі для Уряду, громадянського суспільства, ділових кіл, ЗМІ та інших за допомогою сучасних та інтегрованих інструментів розповсюдження інформації, зокрема веб-сайтів та зручних баз даних, тощо.
-
ІІІ.7.3
Підвищення якості офіційної (державної) статистики у співпраці з іншими виробниками та користувачами даних, розробка та впровадження системи забезпечення якості, включаючи підготовку і публікацію звітів про якість.
-
ІІІ.7.3
Зобов’язання за напрямком
Строк виконання
Посилання
Зобов’язання за напрямком
Строк виконання
Посилання
Зобов’язання за напрямком
Строк виконання
Посилання