Юстиція, свобода, безпека, права людини

Юстиція, свобода, безпека, права людини

Відповідальні за напрямок: 

Міністерство юстиції України 

Комітет ВРУ з питань правової політики 

 

Загальний прогрес за період 01.11.2014-31.10.2024
92 %
Прогрес виконання задач на 2014 рік
100 %
За 12 місяців
У графіку
У зоні ризику
Прострочено
Не оцінено
Прогрес виконання задач на 2015 рік
100 %
За 12 місяців
У графіку
У зоні ризику
Прострочено
Не оцінено
Боротьба з тероризмом, корупцією та злочинністю
Міграція, притулок, управління кордонами
Прогрес виконання задач на 2016 рік
98 %
За 12 місяців
У графіку
У зоні ризику
Прострочено
Не оцінено
Прогрес виконання задач на 2017 рік
95 %
За 12 місяців
У графіку
У зоні ризику
Прострочено
Не оцінено
Права людини
Прогрес виконання задач на 2018 рік
76 %
За 12 місяців
У графіку
У зоні ризику
Прострочено
Не оцінено
Права людини
Прогрес виконання задач на 2020 рік
82 %
За 12 місяців
У графіку
У зоні ризику
Прострочено
Не оцінено
Прогрес виконання задач на 2025 рік
0 %
За 0 місяців
У графіку
У зоні ризику
Прострочено
Не оцінено
Загальний прогрес виконання Угоди про асоціацію здійснюється без оцінки результатів її виконання
Прогрес досягнення результатів
0 %
У графіку
У зоні ризику
Прострочено
Не оцінено
Зобов’язання за напрямком
Строк виконання
Посилання
Зміцнення поваги до демократичних принципів, верховенства права та доброго врядування, прав людини та основоположних свобод, у тому числі прав осіб, які належать до національних меншин, недискримінації осіб, які належать до меншин, і поваги до різноманітності, а також внесок у консолідацію внутрішніх політичних реформ.
-
II.4.2.e
Діалог і співробітництво з питань внутрішніх реформСторони співробітничають з метою забезпечення того, щоб їхня внутрішня політика ґрунтувалася на спільних для Сторін принципах, зокрема таких, як стабільність і дієвість демократичних інституцій, верховенство права та повага до прав людини і основоположних свобод, про які йдеться також у статті 14 цієї Угоди.
-
II.6
Міжнародний кримінальний судСторони співробітничають з метою зміцнення миру та міжнародного правосуддя шляхом ратифікації та імплементації Римського статуту Міжнародного кримінального суду (МКС) 1998 року та пов’язаних з ним документів.
-
II.8
Верховенство права та повага до прав людини і основоположних свободВ рамках співробітництва у сфері юстиції, свободи та безпеки Сторони надають особливого значення утвердженню верховенства права та укріпленню інституцій усіх рівнів у сфері управління загалом та правоохоронних і судових органів зокрема. Співробітництво буде спрямоване, зокрема, на зміцнення судової влади, підвищення її ефективності, гарантування її незалежності та неупередженості та боротьбу з корупцією. Співробітництво у сфері юстиції, свободи та безпеки буде відбуватися на основі принципу поваги до прав людини та основоположних свобод.
-
III.14
Захист персональних данихСторони домовились співробітничати з метою забезпечення належного рівня захисту персональних даних відповідно до найвищих європейських та міжнародних стандартів, зокрема відповідних документів Ради Європи. Співробітництво у сфері захисту персональних даних може включати, inter alia, обмін інформацією та експертами.
-
III.15
Співробітництво у сфері міграції, притулку та управління кордонами.
-
III.16
Сторони підтверджують важливість спільного управління міграційними потоками між їхніми територіями та надалі розвиватимуть всеохоплюючий діалог щодо всіх питань у сфері міграції, зокрема нелегальної міграції, легальної міграції, незаконного переправлення осіб через державний кордон та торгівлі людьми, а також включення проблемних питань у сфері міграції до національних стратегій економічного та соціального розвитку регіонів, звідки походять мігранти. Такий діалог ґрунтується на основоположних принципах солідарності, взаємної довіри, спільної відповідальності та партнерства.
-
III.16.1
Згідно з відповідним законодавством ЄС та чинним національним законодавством, співробітництво буде, зокрема, зосереджуватись на:.
-
III.16.2
Подоланні причин виникнення міграції, активно використовуючи можливості співробітництва у цій сфері з третіми країнами та в рамках міжнародних форумів.
-
III.16.2.a
Спільному запровадженні ефективної та превентивної політики щодо боротьби з нелегальною міграцією, незаконним переправленням нелегальних мігрантів через державний кордон та торгівлею людьми, у тому числі щодо методів боротьби з організованими злочинними групами, що здійснюють незаконне переправлення нелегальних мігрантів через державний кордон та торгівлю людьми, а також захисту жертв таких злочинів.
-
III.16.2.b
Запровадженні всеохоплюючого діалогу з питань притулку, зокрема стосовно практичних аспектів реалізації Конвенції ООН про статус біженців 1951 року, Протоколу щодо статусу біженців 1967 року та інших відповідних міжнародних документів, а також шляхом забезпечення поваги принципу «невислання».
-
III.16.2.c
Правилах щодо доступу, забезпеченні прав та статусу осіб, яким надано доступ, гідному поводженні та інтеграції іноземців, які проживають на законних підставах.
-
III.16.2.d
Подальшому розвитку оперативних заходів у сфері управління кордонами:.
-
III.16.2.e
.
-
III.16.2.e.i
.
-
III.16.2.e.ii
Посиленні рівня безпеки документів.
-
III.16.2.f
Розвитку ефективної політики повернення, зокрема у її регіональному вимірі.
-
III.16.2.g
Обміні поглядами щодо нелегального працевлаштування мігрантів.
-
III.16.2.h
Відповідно до законів, умов та процедур, що застосовуються у державі-члені та в ЄС, ставлення до працівників, які є громадянами України та які законно працевлаштовані на території держави-члена, має бути вільним від будь-якої дискримінації на підставі громадянства стосовно умов праці, винагороди або звільнення порівняно з громадянами цієї держави-члена.
-
III.17.1
Україна відповідно до законів, умов та процедур, що застосовуються на її території, повинна забезпечити ставлення, згадане у пункті 1 цієї статті, до працівників, які є громадянами держави-члена та на законних підставах працевлаштовані на її території.
-
III.17.2
Беручи до уваги ситуацію на ринку праці держав-членів згідно з їхнім законодавством та відповідно до норм, чинних у державах-членах та в ЄС, у сфері мобільності працівників:.
-
III.18.1
Існуючі можливості доступу до зайнятості для українських працівників, надані державами-членами згідно з двосторонніми договорами, мають бути збережені та, у разі можливості, покращені.
-
III.18.1.a
Інші держави-члени повинні вивчити можливість укладання подібних договорів.
-
III.18.1.b
Рада асоціації зобов’язується розглянути можливість надання інших більш сприятливих положень у додаткових сферах, зокрема можливості доступу до професійного навчання, згідно із законами, умовами та процедурами, чинними у державах-членах та в ЄС, при цьому беручи до уваги ситуацію на ринку праці у державах-членах та в ЄС.
-
III.18.2
Сторони забезпечують повне виконання:.
-
III.19.1
Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про реадмісію осіб від 18 червня 2007 року (через Спільний комітет з питань реадмісії, створений згідно з її статтею 15).
-
III.19.1.a
Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про спрощення оформлення віз від 18 червня 2007 року (через Спільний комітет для реалізації цієї Угоди, створений згідно з її статтею 12).
-
III.19.1.b
Сторони також прагнуть досягти посилення мобільності громадян і подальшого прогресу у візовому діалозі.
-
III.19.2
Сторони зобов’язуються вжити послідовних кроків до встановлення безвізового режиму у відповідний час після створення умов для добре керованого і безпечного пересування людей, визначених у двофазовому Плані дій щодо лібералізації візового режиму, представленого на Саміті Україна - ЄС 22 листопада 2010 року.
-
III.19.3
Сторони співробітничають у питаннях, що стосуються боротьби з незаконним обігом наркотиків, ґрунтуючись на спільно погоджених принципах, що відповідають міжнародним конвенціям у цій сфері, при цьому беручи до уваги Політичну декларацію та Декларацію про керівні принципи скорочення попиту на наркотики, прийняті на двадцятій спеціальній сесії Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй з боротьби з наркотиками у червні 1998 року.
-
III.21.1
Таке співробітництво спрямоване на боротьбу з незаконним обігом наркотиків, зменшення обсягів постачання, торгівлі та попиту на наркотики, боротьбу з наслідками для здоров’я та соціальними наслідками наркозалежності, а також на більш ефективне запобігання відводу хімічних прекурсорів, що використовуються для нелегального виробництва наркотиків та психотропних речовин.
-
III.21.2
Сторони використовують необхідні методи співробітництва для досягнення зазначених цілей, забезпечуючи збалансований та інтегрований підхід до зазначених питань.
-
III.21.3
Сторони співробітничають у боротьбі з кримінальною та незаконною організованою чи іншою діяльністю, а також з метою її попередження.
-
III.22.1
Таке співробітництво спрямовується на вирішення, inter alia, таких проблем:.
-
III.22.2
Незаконне переправлення через державний кордон нелегальних мігрантів, торгівля людьми і вогнепальною зброєю та незаконний обіг наркотиків.
-
III.22.2.a
Контрабанда товарів.
-
III.22.2.b
Економічні злочини, зокрема злочини у сфері оподаткування.
-
III.22.2.c
Корупція як у приватному, так і в державному секторі.
-
III.22.2.d
Підробка документів.
-
III.22.2.e
Кіберзлочинність.
-
III.22.2.f
Сторони посилюють двостороннє, регіональне та міжнародне співробітництво у цій сфері, зокрема співробітництво із залученням Європолу. Сторони і надалі розвивають співробітництво, inter alia, стосовно:.
-
III.22.3
Обміну найкращими практиками, в тому числі щодо методик розслідування та криміналістичних досліджень.
-
III.22.3.a
Обміну інформацією відповідно до існуючих правил.
-
III.22.3.b
Посилення потенціалу, зокрема навчання та, у разі необхідності, обмін персоналом.
-
III.22.3.c
Питань, пов’язаних із захистом свідків та жертв.
-
III.22.3.d
Сторони віддані ефективному виконанню Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності 2000 року та трьох Протоколів до неї, Конвенції ООН проти корупції 2003 року та інших відповідних міжнародних документів.
-
III.22.4
Сторони домовились надалі розвивати судове співробітництво у цивільних та кримінальних справах, повною мірою використовуючи відповідні міжнародні і двосторонні документи та ґрунтуючись на принципах юридичної визначеності і праві на справедливий суд.
-
III.24.1
Сторони домовилися розвивати подальше судове співробітництво між Україною та ЄС у цивільних справах на основі відповідних багатосторонніх правових документів, зокрема конвенцій Гаазької конференції з міжнародного приватного права у сферах міжнародного правового співробітництва, судового процесу, а також захисту дітей.
-
III.24.2
Стосовно судового співробітництва в кримінальних справах Сторони намагаються посилити взаємодію щодо взаємної правової допомоги та екстрадиції. Це включатиме, у разі необхідності, приєднання до відповідних міжнародних документів ООН та Ради Європи, зокрема Римського статуту Міжнародного кримінального суду 1998 року, та їх виконання, як зазначається у статті 8 цієї Угоди, а також більш тісне співробітництво з Євроюстом.
-
III.24.3
У сфері боротьби із шахрайством: удосконалення методів, спрямованих на припинення шахрайства і корупції та запобігання цим явищам у сферах, що охоплюються Главою 3 Розділу V («Економічне та галузеве співробітництво»), зокрема співробітництво між відповідними адміністративними органами.
-
V.3.347.4
На регіональному рівні, зокрема враховуючи та впроваджуючи прогрес, досягнутий в рамках різних регіональних транспортних домовленостей, зокрема Транспортної панелі Східного партнерства, транспортного коридору Європа - Кавказ - Азія (ТРАСЕКА), Бакинського процесу та інших транспортних ініціатив.
-
V.7.368.3
Зобов’язання за напрямком
Строк виконання
Посилання
Запобігання та боротьба з корупцією.
-
ІІІ.1
Продемонструвати значний прогрес в боротьбі з корупцією, у тому числі шляхом реалізації комплексного пакету антикорупційного законодавства, ухваленого 14 жовтня 2014 року, починаючи з формування та забезпечення ефективного функціонування Національного антикорупційного бюро та Національного агентства з питань запобігання корупції.
-
ІІІ.1
Судова реформа.
-
ІІІ.1
Вжити подальших заходів щодо реформи правосуддя, зокрема шляхом прийняття відповідно до європейських стандартів та в тісній співпраці з Радою Європи/Венеціанською комісією Стратегії судової реформи, включаючи деталізований та всеохоплюючий план імплементації.
-
ІІІ.1
Демократія, верховенство права, права людини та фундаментальні свободи.
-
ІІІ.2.1
Зміцнення стабільності, незалежності та ефективності інституцій, які забезпечують дотримання дексократичних принципів та верховенство права та, зокрема.
-
ІІІ.2.1.i
Надання допомоги у забезпеченні повної реалізації мандату Омбудсмена, включаючи реалізацію діяльності у регіонах і розвиток співпраці з європейськими інституціями та мережами у сфері прав людини. Принципи, пов’язані з визначенням статусу національних інституцій (Паризькі Принципи) 1, будуть важливими для цього пріоритету.
-
ІІІ.2.1.i
Забезпечення незалежності, неупередженості, професіоналізму та ефективності системи судових органів, органів прокуратури, а також правоохоронних органів, які повинні бути позбавлені корупції та політичного або будь-якого іншого втручання.
-
ІІІ.2.1.ii
Вжиття додаткових кроків щодо реформи правосуддя, у тому числі шляхом приведення у відповідність до європейських стандартів та у тісній співпраці з Радою Європи/Венеціанською Комісією Стратегії судової реформи, включаючи деталізований та всеохоплюючий план імплементації, зокрема, з огляду на.
-
ІІІ.2.1.ii
Імплементацію Закону України прокуратуру» та вжиття всіх необхідних організаційних та правових заходів з метою забезпечення відповідності прокурорської діяльності європейським стандартам.
-
ІІІ.2.1.ii
Забезпечення ефективного функціонування Вищої ради юстиції.
-
ІІІ.2.1.ii
Прийняття та імплементація законів про судоустрій та статус суддів.
-
ІІІ.2.1.ii
Вжиття відповідних заходів щодо реформування міліції, включаючи внесення змін до Кримінального кодексу та інших законодавчих актів, пов’язаних з прийняттям рамкового законодавства про функціонування міліції, у тісній взаємодії з Радою Європи/Венеціанською Комісією, збільшуючи навчання суддів, співробітників судів та прокурорів, а також допоміжного персоналу та персоналу правоохоронних органів.
-
ІІІ.2.1.ii
Ефективна імплементація та застосування цивільного, кримінального, господарського та адміністративного кодексів та їх відповідних процесуальних кодексів, які базуються на європейських стандартах.
-
ІІІ.2.1.ii
Забезпечення необхідними ресурсами задля ефективної імплементації Кримінального процесуального кодексу та законодавства про адвокатуру.
-
ІІІ.2.1.ii
Розвиток та здійснення реформування сектору цивільної безпеки на базі принципів верховенства права, демократичного врядування, прозорості та поваги до прав людини за допомогою та у повній взаємодії з Консультативною Місією ЄС щодо України (EUAM), зокрема, шляхом розвитку доступної, підзвітної, ефективної, прозорої та професійної міліції, впроваджуючи правозахисний підхід до роботи міліції та використовуючи підхід, який передбачає організацію діяльності міліції на основі даних розвідки, та боротьби зі злочинністю, включаючи кіберзлочинність.
-
ІІІ.2.1.ii
Забезпечення поваги до прав людини та основних свобод шляхом всебічного співробітництва з питань захисту прав людини та основних свобод, охоплюючи як індивідуальні випадки, так і питання, які стосуються інструментів міжнародного права у галузі прав людини. Це співробітництво включає, зокрема.
-
ІІІ.2.1.iiі
Прийняття та імплементацію Національної стратегії з прав людини та плану дій для забезпечення узгодженості дій України у виконанні міжнародних зобов’язань та пріоритетів політики у сфері захисту прав людини.
-
ІІІ.2.1.iiі
Сприяння імплементації міжнародних і регіональних стандартів з прав людини.
-
ІІІ.2.1.ІІІ.а
Своєчасне виконання всіх рішень Європейського Суду з прав людини та сприяння розвитку практики Суду як основного джерела міжнародного права з прав людини, за підтримки ЄС, а також посилення превентивної та наглядової функцій Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини з метою забезпечення ефективного виконання рішень Європейського суду.
-
ІІІ.2.1.ІІІ.а
Впровадження рекомендацій Ради Європи щодо умов утримання ув’язнених та надання їм медичної допомоги.
-
ІІІ.2.1.ІІІ.а
Покращення обізнаності з прав людини серед суддів, прокурорів та співробітників інших правоохоронних органів шляхом вжиття спільних заходів зі збільшення навчальних програм з питань прав людини, та, зокрема, з питань боротьби з тортурами та нелюдським і принизливим поводженням, для суддів, прокурорів та співробітників правоохоронних органів.
-
ІІІ.2.1.ІІІ.а
Продовження імплементації Конвенції ООН про права інвалідів та її Факультативного протоколу.
-
ІІІ.2.1.ІІІ.а
Забезпечення повного застосування законодавства щодо протидії дискримінації за будь-якою ознакою, включаючи імплементацію Закону «Про запобігання та протидію дискримінації» та посилення спроможності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини відповідно до звітів про виконання Плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму для України.
-
ІІІ.2.1.ІІІ.а
Свобода вираження поглядів, зібрання та об’єднання.
-
ІІІ.2.1.ІІІ.b
Вираження поглядів.
-
ІІІ.2.1.ІІІ.b
Співробітництва щодо розвитку та імплементації системи суспільного телерадіомовлення, включаючи обмін найкращими практиками, прийняття законодавства та його імплементацію відповідно до європейських та міжнародних стандартів.
-
ІІІ.2.1.ІІІ.b
Вжиття подальших кроків до запровадження прозорих правил збалансованого доступу до ЗМІ учасників виборів.
-
ІІІ.2.1.ІІІ.b
Співробітництва щодо забезпечення умов, необхідних для вільної роботи журналістів та їх захисту від погроз або фактичного насильства. Це включатиме обмін найкращими практиками стосовно ефективного захисту журналістів правоохоронними органами.
-
ІІІ.2.1.ІІІ.b
Зібрання.
-
ІІІ.2.1.ІІІ.b
Здійснення конкретних заходів щодо прийняття та повної імплементації законодавства про свободу мирних зібрань у тісній співпраці з українським громадянським суспільством, ОБСЄ/БДІПЛ, Венеціанською комісією та у відповідності до кращої європейської практики.
-
ІІІ.2.1.ІІІ.b
Розширення співробітництва з метою подальшого посилення обізнаності правоохоронних органів та судів щодо поваги до права на свободу мирного зібрання, зокрема шляхом обміну найкращими практиками, навчання та співробітництва стосовно імплементації норм законодавства.
-
ІІІ.2.1.ІІІ.b
Об’єднання.
-
ІІІ.2.1.ІІІ.b
Створення сприятливих правових та організаційних умов для діяльності інститутів громадянського суспільства, зокрема для заохочення залучення громадян та їх участі у процесах прийняття державних рішень.
-
ІІІ.2.1.ІІІ.b
Забезпечення дотримання прав осіб, які належать до меншин.
-
ІІІ.2.1.ІІІ.c
Обмін найкращими практиками стосовно заходів захисту меншин від дискримінації та утисків відповідно до європейських і міжнародних стандартів з метою створення сучасних правових рамок. Розвиток тісного співробітництва між органами влади та представниками груп меншин.
-
ІІІ.2.1.ІІІ.c
Співпрацювати щодо заходів з боротьби зі збільшенням кількості злочинів, пов’язаних із проявами нетерпимості та ненависті (чи то через расизм, гомофобію, ксенофобію або антисемітизм).
-
ІІІ.2.1.ІІІ.c
Боротьба проти тортур, нелюдського та принизливого поводження.
-
ІІІ.2.1.ІІІ.d
Подальше зміцнення зусиль з вдосконалення законодавчої бази та поліпшення умов тримання під вартою, зокрема, що стосується досудового та адміністративного утримання, з метою ефективного вирішення проблем свавільного тримання під вартою.
-
ІІІ.2.1.ІІІ.d
Поліпшення умов тримання під вартою усіх ув'язнених, як у місцях досудового утримання, так і утримання після засудження, а також під час конвоювання, з метою усунення випадків неналежного поводження з ув’язненими та імплементація рекомендацій Комітету ООН проти тортур і Європейського Комітету з питань запобігання тортурам.
-
ІІІ.2.1.ІІІ.d
Забезпечення необхідних ресурсів для ефективного впровадження Національного превентивного механізму проти тортур.
-
ІІІ.2.1.ІІІ.d
Запровадження ефективного механізму подання скарг на дії посадових осіб правоохоронних органів та їх розслідування незалежним органом (Державним бюро розслідувань).
-
ІІІ.2.1.ІІІ.d
Забезпечення однакового ставлення.
-
ІІІ.2.1.ІІІ.e
Обмін найкращими практиками з метою забезпечення рівності чоловіків і жінок у соціальному й економічному житті та сприяння активній участі жінок у суспільному житті та процесі ухвалення рішень.
-
ІІІ.2.1.ІІІ.e
Боротьба з побутовим насильством шляхом підтримки зміцнення правових засад та діяльності правоохоронних органів у подоланні побутового насильства та через підвищення обізнаності і навчання.
-
ІІІ.2.1.ІІІ.e
Забезпечення дотримання прав дітей.
-
ІІІ.2.1.ІІІ.f
Реалізація заходів із захисту дітей від усіх форм насильства, приділення уваги ситуації з вразливими дітьми, включаючи дитячу бідність, у тому числі у контексті зобов’язань в рамках Факультативного Протоколу щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції та дитячої порнографії з метою зміцнення співпраці щодо запобігання торгівлі дітьми та їх експлуатації.
-
ІІІ.2.1.ІІІ.f
Забезпечення належних ресурсів та посилення ролі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з метою вжиття відповідних заходів та моніторингу ситуації.
-
ІІІ.2.1.ІІІ.f
Розроблення стандартів ювенальної юстиції згідно з відповідними міжнародними стандартами.
-
ІІІ.2.1.ІІІ.f
Забезпечення дотримання прав профспілок і основних трудових стандартів.
-
ІІІ.2.1.ІІІ.g
Подальша консолідація зусиль, включаючи обмін найкращими практиками, з метою сприяння дотриманню у повному обсязі прав профспілок і основних трудових стандартів, заснованих на конвенціях Міжнародної організації праці, та ефективному застосуванню колективного договору.
-
ІІІ.2.1.ІІІ.g
Запобігання та боротьба з корупцією.
-
ІІІ.2.2
Забезпечення виконання відповідних рекомендацій Групи держав Ради Європи проти корупції (ГРЕКО) та ОЕСР.
-
ІІІ.2.2
Забезпечення належної подальшої діяльності щодо виконання рекомендацій по боротьбі з корупцією, окреслених у звітах про прогрес України у виконанні Плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму.
-
ІІІ.2.2
Проведення всеохоплюючого процесу антикорупційних реформ з відчутними результатами у протидії та боротьбі з корупцією з чіткими обов'язками спеціалізованих органів і виділеним бюджетом для здійснення конкретних заходів.
-
ІІІ.2.2
Забезпечення імплементації антикорупційних законів, прийнятих 14 жовтня 2014 р., зокрема швидке та ефективне формування обох органів, передбачених антикорупційними законами, а також розроблення всеохоплюючого плану дій з реалізації Національної стратегії по боротьбі з корупцією на 2014-2017 роки.
-
ІІІ.2.2
Забезпечення ефективного функціонування Антикорупційного бюро як спеціалізованого антикорупційного слідчого відомства для виявлення і досудового розслідування серйозних корупційних злочинів.
-
ІІІ.2.2
Запобігання та боротьба з корупцією на всіх шаблях суспільства, особливо з високопосадовою корупцією, корупцією у правоохоронних, митних, податкових органах, а також забезпечення прозорості фінансування шляхом підготовки кодексів етики та спеціальної підготовки.
-
ІІІ.2.2
Імплементація законодавства, яке запроваджує новий режим конфіскації та арешту доходів, отриманих злочинним шляхом, відповідно до європейських стандартів.
-
ІІІ.2.2
Забезпечення прозорості відносно декларування майна та впровадження системи для забезпечення прозорості та контролю майна політиків і державних посадовців.
-
ІІІ.2.2
Забезпечення розкриття інформації про кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб, інформації про зареєстровані права на нерухоме майно та їх обтяження, що містяться у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.
-
ІІІ.2.2
Передбачення захисту інформаторів і забезпечення адекватного захисту від негативних наслідків.
-
ІІІ.2.2
Вжиття необхідних заходів для укладення Угоди про співробітництво з Євроюстом, яку парафовано 8 грудня 2011 р., та Угоди про оперативне співробітництво з Європолом.
-
ІІІ.2.2
Забезпечення прозорості та підзвітності на всіх рівнях, створення умов для суб'єктів громадянського суспільства і незалежних ЗМІ для моніторингу щодо корупційних проявів.
-
ІІІ.2.2
Реформування правил фінансування політичних партій відповідно до рекомендацій ГРЕКО та процедури зняття імунітету членів парламенту від кримінальних розслідувань.
-
ІІІ.2.2
Міжнародний кримінальний суд.
-
ІІІ.2.4
Посилення співробітництва з метою сприяння миру, міжнародному правосуддю та боротьбі з безкарністю, у тому числі шляхом ратифікації та імплементації Римського Статуту Міжнародного кримінального суду (МКС) 1998 року та його відповідних інструментів.
-
ІІІ.2.4
Співробітництво з питань юстиції, свободи та безпеки.
-
ІІІ.3
Захист персональних даних.
-
ІІІ.3.1
Підтримка посилення української системи захисту персональних даних.
-
ІІІ.3.1
Імплементація законодавчої бази і забезпечення високого рівня захисту персональних даних відповідно до європейських інструментів та стандартів.
-
ІІІ.3.1
Правове співробітництво.
-
ІІІ.3.2
Подальше посилення судової співпраці у цивільних і комерційних справах шляхом приєднання до та реалізації багатосторонніх конвенцій, зокрема Конвенції Гаазької конференції з міжнародного приватного права у сфері міжнародної правової співпраці та судового процесу і захисту дітей.
-
ІІІ.3.2
Подальше посилення судового співробітництва у кримінальних справах шляхом приєднання до та реалізації відповідних конвенцій, особливо Ради Європи.
-
ІІІ.3.2
Вжиття необхідних заходів для укладення Угоди про співробітництво з Євроюстом, парафованої 8 грудня 2011 року.
-
ІІІ.3.2
Співробітництво у сфері управління кордонами, міграції та притулку.
-
ІІІ.3.3
Управління кордонами.
-
ІІІ.3.3.i
Подальше посилення управління кордонами і підтримки високого рівня прикордонного контролю та нагляду, розширення і модернізація фіксованих та мобільних засобів відеоспостереження.
-
ІІІ.3.3.i
Підвищення ефективності охорони кордону шляхом запровадження спільного прикордонного контролю та нагляду, а також оперативного обміну інформацією у контактних пунктах.
-
ІІІ.3.3.i
Продовження розроблення і реалізації єдиної методології аналізу ризиків, розвідки та управління потоками даних, а також удосконалення імплементації на основі аналізу ризиків.
-
ІІІ.3.3.i
Посилення міжвідомчого співробітництва та забезпечення доступу Державної прикордонної служби до різних баз даних, що містять статистичні дані, а також до бази даних Інтерполу.
-
ІІІ.3.3.i
Забезпечення співпраці з інтегрованого управління кордонами, включаючи всебічну підтримку ЄС, яку буде спільно визначено.
-
ІІІ.3.3.i
Продовження за технічної підтримки ЄС процесу демаркації кордонів України відповідно до міжнародних стандартів у співробітництві з відповідними органами влади сусідніх країн.
-
ІІІ.3.3.i
Посилення і розширення співробітництва в рамках існуючих робочих домовленостей між Державною прикордонною службою України та Фронтекс, в тому числі зокрема з питань аналізу та управління ризиками.
-
ІІІ.3.3.i
У контексті триваючого співробітництва України з Республікою Молдова щодо питань кордону, включаючи ефективний обмін інформацією стосовно потоків товарів та людей, які перетинають спільний кордон, підтримання Україною та Європейським Союзом співробітництва з Республікою Молдова, зокрема шляхом технічних тристоронніх переговорів та за підтримки Місії ЄС з надання допомоги в питаннях кордону Україні та Республіці Молдова, адаптуючи мандат Місії з метою відображення прогресу стосовно потреб такої співпраці.
-
ІІІ.3.3.i
Забезпечення розроблення та імплементації наступного покоління Стратегії інтегрованого управління кордонами з 2016 року.
-
ІІІ.3.3.i
Реалізація логістичних стратегій з метою забезпечення належного використання інфраструктури, технічного обладнання, ІТ-систем, фінансових і людських ресурсів.
-
ІІІ.3.3.i
Міграція.
-
ІІІ.3.3.ii
Продовження ефективного виконання Угоди між Україною та ЄС про реадмісію та реалізації заходів щодо реінтеграції українських громадян (що повернулися добровільно або за процедурою реадмісії).
-
ІІІ.3.3.ii
Забезпечення практичної діяльності та вжиття заходів, які підвищать ефективність та важливість угод про реадмісію в цілому.
-
ІІІ.3.3.ii
Забезпечення Державної міграційної служби фінансовими та людськими ресурсами для реалізації необхідних заходів і завдань у рамках правового поля для управління міграцією.
-
ІІІ.3.3.ii
Розроблення додаткових форм і модулів навчання, а також навчання посадових осіб іноземній мові.
-
ІІІ.3.3.ii
Посилення міжвідомчого співробітництва у сфері міграції форми і механізми співробітництва повинні бути розроблені та запроваджені з усіх пов'язаних з міграцією питань.
-
ІІІ.3.3.ii
Забезпечення належної інфраструктури (включаючи центри утримання), посилення спроможності відповідальних органів щодо забезпечення ефективного видворення громадян третіх країн, які незаконно перебувають на та / або перетинають територію України.
-
ІІІ.3.3.ii
Забезпечення поваги до прав людини при адміністративному затриманні та розвиток системи інтеграції.
-
ІІІ.3.3.ii
Притулок.
-
ІІІ.3.4
Практична імплементація Конвенції ООН про статус біженців 1951 року та відповідного Протоколу про статус біженців 1967 року, включаючи право на притулок та дотримання принципу невидворення, Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності 2000 року з метою боротьби та запобігання злочинній, організованій або іншій діяльності.
-
ІІІ.3.4
Гарантування ефективної імплементації законодавства про надання притулку, зокрема забезпечення необхідної інфраструктури (включаючи центри тимчасового розміщення) та поваги до основних прав осіб, які шукають притулок та користуються міжнародним захистом.
-
ІІІ.3.4
Оптимізація процесу прийняття рішень щодо процедур надання притулку та зміцнення спроможності відповідальних органів, зокрема щодо процедур надання притулку та утримання осіб, які шукають притулок та користуються міжнародним захистом, для ефективного забезпечення їх прав.
-
ІІІ.3.4
Забезпечення ефективного доступу до процедур та гарантування прав особам, які шукають притулок та користуються міжнародним захистом, включаючи забезпечення перекладу у прикордонних і приймальних пунктах та регіональних відділеннях, де здійснюються процедури надання притулку.
-
ІІІ.3.4
Забезпечення постійного підвищення кваліфікації фахівців у сфері надання притулку та міграції, включаючи суддів, посадових осіб центральних та місцевих органів влади, працівників міліції, державної прикордонної служби, психологів, соціальних працівників.
-
ІІІ.3.4
Співробітництво у правоохоронній сфері, протидії організованій злочинності та відмиванню коштів.
-
ІІІ.3.5
Співробітництво у правоохоронній сфері.
-
ІІІ.3.5.i
Зміцнення міжнародного оперативного співробітництва у правоохоронінй сфері, зокрема через створення спільних двосторонніх або багатосторонніх груп для забезпечення розслідувань, а також зміцнення транскордонного співробітництва шляхом проведення спільних операцій.
-
ІІІ.3.5.i
Oрганізована злочинність.
-
ІІІ.3.5.ii
Забезпечення реалізації Стратегії та Плану дій щодо боротьби з організованою злочинністю, включаючи ефективну координацію між відповідними органами влади.
-
ІІІ.3.5.ii
Посилення захисту свідків шляхом ефективного застосування передбачених чинним законодавством відповідних механізмів та положень про співробітництво колишніх членів злочинних угрупувань з правоохоронними органами, у тому числі опрацювання питання щодо створення спеціальних програм субсидування та винагородження такого співробітництва.
-
ІІІ.3.5.ii
Tоргівля людьми.
-
ІІІ.3.5.iii
Реалізація Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми, включаючи ефективну координацію між відповідальними органами влади.
-
ІІІ.3.5.iii
Забезпечення ефективного захисту жертв торгівлі людьми та посилення процесуальних прав через систему запобіжних заходів.
-
ІІІ.3.5.iii
Забезпечення достатнього бюджетного фінансування для підтримки кампаній з попередження та інформування, а також програм підвищення кваліфікації державних службовців, у тому числі на місцях.
-
ІІІ.3.5.iii
Забезпечення попередження торгівлі людьми, у тому числі за рахунок скорочення попиту, що стимулює всі форми експлуатації.
-
ІІІ.3.5.iii
Протидія незаконному обігу наркотиків.
-
ІІІ.3.5.iv
Продовження співробітництва з питань прийняття та реалізації Національної стратегії України щодо наркотиків (на період до 2020 року) та відповідного плану дій, заснованого на принципах Стратегії ЄС щодо наркотиків (на 2013-2020 роки), зокрема збалансованому підході до скорочення пропозиції і попиту на незаконні наркотики.
-
ІІІ.3.5.iv
Забезпечення фінансування заходів з реалізації стратегії державної політики щодо наркотиків.
-
ІІІ.3.5.iv
Забезпечення виконання відповідних конвенцій ООН та Ради Європи.
-
ІІІ.3.5.iv
Забезпечення ефективної діяльності щодо скорочення пропозиції, торгівлі та попиту на незаконні наркотики.
-
ІІІ.3.5.iv
Посилення розслідувань, що проводяться Генеральною прокуратурою, шляхом організації навчання співробітників і таємних агентів.
-
ІІІ.3.5.iv
Продовження співробітництва з розвитку наукової бази та незалежної системи моніторингу і обміну інформацією про нові види наркотиків з EMCDDA.
-
ІІІ.3.5.iv
Опрацювання питання участі України у моніторинговій мережі REITOX, що організована EMCDDA, та розробка відповідної дорожньої карти для вступу України до мережі REITOX.
-
ІІІ.3.5.iv
Посилення спроможності системи моніторингу наркотичної ситуації в Україні як незалежної структури у відповідності до вимог EMCDDA.
-
ІІІ.3.5.iv
Розвиток співробітництва з питань боротьби з транснаціональною організованою злочинністю, включаючи боротьбу з торгівлею людьми, наркотиками, відмиванням коштів та кіберзлочинністю шляхом активізації ефективної внутрішньої і зовнішньої координації, взаємодії, здійснення спільних операцій та обміну статистичною інформацією і кращим досвідом.
-
ІІІ.3.5.iv
Відмивання коштів.
-
ІІІ.3.5.v
Спрощення та лібералізація візового режиму.
-
ІІІ.3.6
Забезпечення повного виконання оновленої Угоди між Україною та ЄС про спрощення оформлення віз та Угоди між Україною та ЄС про реадмісію осіб.
-
ІІІ.3.6
Заохочення держав-членів ЄС до використання можливостей у рамках acquis ЄС для зменшення чи скасування візових зборів в окремих випадках, а також видачі багаторазових в'їзних віз з тривалим терміном дії відповідно до положень чинної Угоди про спрощення оформлення віз.
-
ІІІ.3.6
Активне продовження візового діалогу з метою запровадження безвізового режиму між Україною та ЄС на основі Плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму для України, представленого на Саміті Україна – ЄС 22 листопада 2010 року та Національного плану щодо його реалізації, затвердженого Президентом України 22 квітня 2011 року.
-
ІІІ.3.6
Зобов’язання за напрямком
Строк виконання
Посилання
Розроблення та здійснення комплексу заходів, зокрема внесення змін до законодавства щодо реформування системи державної служби та служби в органах місцевого самоврядування відповідно до європейських вимог. Забезпечення ефективного впровадження нової моделі державної служби з метою належного врядування та удосконалення механізму боротьби з корупцією.
31.12.2015
3
Забезпечення здійснення заходів, пов’язаних із захистом прав національних меншин, у тому числі в рамках виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України.
31.12.2017
4
Розроблення Стратегії підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування у сфері європейської інтеграції.
31.12.2015
6
Організація та проведення тренінгів, семінарів, конференцій, засідань за круглим столом з питань виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі - Угода про асоціацію), в тому числі щодо підвищення рівня знання іноземних мов - офіційних мов ЄС відповідно до Стратегії підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування у сфері європейської інтеграції.
31.12.2017
7
Забезпечення політичного діалогу на регулярній основі на рівні експертів.
31.12.2017
10
Продовження дво- та багатостороннього діалогу між Україною та ЄС, державами - членами ЄС для обговорення реформ у сфері забезпечення принципів демократії, верховенства права та дотримання прав людини, у тому числі щодо реформування судової системи та правоохоронних органів.
31.12.2017
11
Забезпечення ефективної взаємодії з Консультативною місією ЄС з питань реформування цивільного сектору безпеки (EUAM) з метою сприяння проведенню комплексної реформи системи правоохоронних органів відповідно до європейських стандартів.
-
12
Вжиття заходів з метою підготовки до ратифікації та імплементації Римського статуту Міжнародного кримінального суду 1998 року.
31.12.2015
21
Опрацювання можливості отримання допомоги з боку ЄС для переобладнання приміщень, де утримуються засуджені та особи, узяті під варту, відповідно до вимог міжнародних норм і стандартів стосовно засуджених на гауптвахті Центрального управління Військової служби правопорядку.
31.12.2017
41
Забезпечення участі в роботі міжнародних організацій з питань захисту персональних даних та взаємодії з уповноваженими органами з питань захисту персональних даних держав - членів ЄС та належне впровадження законодавства з питань захисту персональних даних.
31.12.2017
42
Здійснення заходів щодо створення захищеної телекомунікаційної мережі в ДМС для забезпечення обміну інформацією між апаратом ДМС та її територіальними органами і підрозділами.
31.12.2017
43
Завершення першої черги реконструкції пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, в с. Журавичі Ківерцівського району Волинської області та реконструкції першого пускового комплексу такого пункту в с. Розсудів Ріпкинського району Чернігівської області.
31.12.2015
44
Вжиття заходів щодо введення в експлуатацію пункту тимчасового розміщення біженців у м. Яготині Київської області.
31.12.2015
45
Забезпечення завершення будівництва та облаштування в Донецькій і Миколаївській областях пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, зокрема будівництва зовнішніх інженерних мереж в рамках реалізації проекту РЕАДМІТ-1.
30.09.2015
46
Здійснення заходів щодо будівництва та облаштування органами охорони державного кордону пунктів тимчасового утримання незаконних мігрантів та спеціально обладнаних приміщень в рамках реалізації проекту РЕАДМІТ-1.
31.07.2015
47
Утворення центру прийому та перебування дітей-біженців, дітей, яких визнано особами, що потребують додаткового захисту, та дітей, розлучених із сім’єю, які подали заяву про визнання біженцем або особою, що потребує додаткового захисту, на базі пункту тимчасового розміщення біженців у м. Яготині Київської області.
31.12.2015
48
Утворення центрів соціальної інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в мм. Києві, Харкові, Одесі.
31.12.2015
49
Підвищення рівня кваліфікації вищих посадових осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання та протидії корупції в рамках виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України.
31.12.2017
50
Запровадження оформлення в Україні та в консульських установах України за кордоном документів, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну, з безконтактним електронним носієм відповідно до стандартів Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО).
31.12.2015
51
Розроблення та проведення разом з відповідними органами держав - членів ЄС цільових заходів щодо протидії нелегальній міграції.
31.12.2017
52
Проведення двосторонніх (багатосторонніх) консультацій з державами - членами ЄС щодо координації дій з протидії нелегальній міграції.
31.12.2017
53
Забезпечення участі Української Сторони у взаємодії з міжнародними і неурядовими організаціями у виконанні спільних програм і планів заходів щодо співробітництва, реалізації спільних проектів міжнародної технічної допомоги у сфері реадмісії, добровільного повернення, а також з питань реінтеграції громадян України, які повернулися з держав - членів ЄС в рамках процедури реадмісії.
31.12.2017
54
Підтримання діалогу з державами - членами ЄС з питання захисту прав трудових мігрантів - громадян України, а також щодо укладення міжнародних договорів з питань соціального забезпечення.
31.12.2017
55
Проведення щорічного моніторингу виконання Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про реадмісію осіб в рамках Спільного комітету з питань реадмісії.
31.12.2017
56
Активізація співробітництва з державами - членами ЄС, у тому числі з неурядовими організаціями, для вивчення кращої європейської практики та навчання в міграційній сфері в рамках виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України.
31.12.2017
57
Здійснення заходів з протидії нелегальній міграції (заходи щодо здійснення нагляду та контролю за виконанням законодавства в міграційній сфері “Мігрант”, “Кордон”, “Студент”, “Трудова міграція” тощо).
31.12.2017
58
Створення національної системи біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства в рамках виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України.
31.12.2017
59
Забезпечення взаємодії із Стороною ЄС з питань виконання Національного плану заходів з виконання другої фази Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України.
-
60
Проведення щорічного моніторингу виконання Угоди між Україною та Європейським Союзом про спрощення оформлення віз в рамках Спільного комітету експертів з питань виконання Угоди між Україною та Європейським Союзом про спрощення оформлення віз.
31.12.2017
61
Забезпечення сприяння етнокультурному розвитку національних меншин шляхом проведення культурно-мистецьких та культурно-просвітницьких заходів.
31.12.2017
62
Проведення роботи з підготовки та укладення міжнародних договорів (меморандумів) про співробітництво з питань протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.
31.12.2017
63
Забезпечення участі України у міжнародних заходах щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, що здійснюються під егідою Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму (FATF), ЄС, Ради Європи, Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), Світового банку, Міжнародного валютного фонду, а також в рамках інших міжнародних організацій, зокрема ООН та її відповідних департаментів, підрозділів, комітетів, а також у робочих комітетах Егмонтської групи, Євразійської групи з протидії легалізації злочинних доходів або фінансуванню тероризму, зокрема в рамках виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України.
31.12.2017
64
Підготовка пропозицій щодо адаптації законодавства України до законодавства ЄС у сфері обігу, боротьби з незаконним обігом наркотиків, прекурсорів та психотропних речовин, в тому числі в рамках виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України.
31.12.2017
65
Створення єдиного загальнодержавного центру моніторингу у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
31.01.2015
66
Забезпечення участі у правоохоронних заходах, що організовуються під егідою ЄС або окремими державами - членами ЄС.
31.12.2017
67
Розроблення та проведення разом з відповідними органами держав - членів ЄС заходів щодо протидії торгівлі людьми, в тому числі в рамках виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України.
31.12.2017
68
Обмін інформацією між правоохоронними органами ЄС та України у сфері боротьби із злочинністю, зокрема організованою, злочинами у сфері торгівлі людьми, незаконного обігу наркотиків, в тому числі в рамках виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України.
31.12.2017
69
Удосконалення договірної бази з питань співробітництва з державами - членами ЄС у сфері боротьби із злочинністю, в тому числі в рамках виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України.
31.12.2017
70
Вжиття заходів щодо імплементації Конвенції Ради Європи про кіберзлочинність, налагодження обміну інформацією та проведення консультацій між компетентними органами України та ЄС з питань кібербезпеки.
31.12.2017
71
Зобов’язання за напрямком
Строк виконання
Посилання
Зобов’язання за напрямком
Строк виконання
Посилання