Наука, технології та інновації, космос

Наука, технології та інновації, космос

Відповідальні за напрямок: 

Міністерство освіти і науки України 

Міністерство цифрової трансформації України

                                               Державне космічне агентство

                                               Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України 

                                               Комітет ВРУ з питань освіти, науки та інновацій

Загальний прогрес за період 01.11.2014-31.10.2024
68 %
Прогрес виконання задач на 2017 рік
86 %
За 12 місяців
У графіку
У зоні ризику
Прострочено
Не оцінено
Прогрес виконання задач на 2018 рік
82 %
За 12 місяців
У графіку
У зоні ризику
Прострочено
Не оцінено
Прогрес виконання задач на 2019 рік
81 %
За 12 місяців
У графіку
У зоні ризику
Прострочено
Не оцінено
Інформаційне суспільство
Прогрес виконання задач на 2020 рік
54 %
За 12 місяців
У графіку
У зоні ризику
Прострочено
Не оцінено
Прогрес виконання задач на 2022 рік
50 %
За 12 місяців
У графіку
У зоні ризику
Прострочено
Не оцінено
Прогрес виконання задач на 2023 рік
41 %
За 12 місяців
У графіку
У зоні ризику
Прострочено
Не оцінено
Інформаційне суспільство
Прогрес виконання задач на 2024 рік
50 %
За 3 місяці
У графіку
У зоні ризику
Прострочено
Не оцінено
Загальний прогрес виконання Угоди про асоціацію здійснюється без оцінки результатів її виконання
Прогрес досягнення результатів
0 %
У графіку
У зоні ризику
Прострочено
Не оцінено
Інформаційне суспільство
Зобов’язання за напрямком
Строк виконання
Посилання
Критичні та наукові публікаціїСторони можуть також охороняти критичні та наукові публікації творів, які стали загальним надбанням. Максимальний строк охорони таких прав становить 30 років від дати, коли твір був уперше правомірно опублікований.
-
IV.9.2.1.166
Сторони надають охорону авторським правам на комп’ютерні програми у такому самому обсязі, як і літературним творам, як це передбачено Бернською конвенцією. Із цією метою термін «комп’ютерні програми» включає попередні дослідні матеріали.
-
IV.9.2.1.180.1
Охорона відповідно до цієї Угоди надається математичному виразу комп’ютерної програми будь-якої форми. Ідеї та принципи, на яких ґрунтується будь-який елемент комп’ютерної програми, зокрема ті, на яких ґрунтується її інтерфейс, не охороняються авторським правом згідно із цією Угодою.
-
IV.9.2.1.180.2
Комп’ютерна програма охороняється, якщо вона є оригінальною у тому розумінні, що вона є продуктом інтелектуальної творчості автора. Жодні інші критерії не застосовуються для визначення наявності права на охорону.
-
IV.9.2.1.180.3
Суб’єктом авторського права на комп’ютерні програми є фізична особа або група фізичних осіб, які створили програму, чи, якщо допускається законодавством Сторін, юридична особа, визначена як правовласник згідно із цим законодавством.
-
IV.9.2.1.181.1
Виключні авторські права на комп’ютерну програму, створену спільно групою фізичних осіб, належать їм спільно.
-
IV.9.2.1.181.2
Якщо створення у співавторстві творів визнається законодавством Сторін, особа, яка відповідно до законодавства Сторін визнається такою, що створила твір, вважається її автором.
-
IV.9.2.1.181.3
Якщо комп’ютерна програма створюється найманим працівником на виконання своїх трудових обов’язків або відповідно до вказівок роботодавця, то роботодавцю належать усі виключні майнові права на створену таким чином комп’ютерну програму, якщо інше не передбачено контрактом.
-
IV.9.2.1.181.4
Обмежені дії, що стосуються комп’ютерних програмЗ урахуванням положень статей 183 та 184 цієї Угоди виключні права правовласника у розумінні статті 181 цієї Угоди включають право здійснювати або дозволяти:.
-
IV.9.2.1.182
Постійне або тимчасове відтворення комп’ютерної програми будь-якими засобами і у будь-якій формі, частково або повністю. У тій мірі, в якій завантаження, виведення на екран, запуск, передача або зберігання комп’ютерної програми потребують такого відтворення, такі дії вимагатимуть одержання дозволу правовласника.
-
IV.9.2.1.182.a
Переклад, адаптацію, упорядкування або будь-яку іншу зміну комп’ютерної програми, а також відтворення результатів цих дій, без шкоди для прав особи, яка змінює програму.
-
IV.9.2.1.182.b
Будь-яку форму публічного розповсюдження, зокрема прокат, оригінальної комп’ютерної програми або її копій.
-
IV.9.2.1.182.c
За відсутності конкретних контрактних положень дії, що передбачені у статті 182 (а) - (b) цієї Угоди, не потребують дозволу правовласника, якщо вони є необхідними для використання комп’ютерної програми законним покупцем відповідно до її призначення, зокрема для виправлення помилок.
-
IV.9.2.1.183.1
Створення резервної копії комп’ютерної програми особою, яка має право на її використання, не може бути заборонене контрактом, оскільки воно є необхідним для такого використання.
-
IV.9.2.1.183.2
Особа, яка має право на використання копії комп’ютерної програми, має право без дозволу правовласника спостерігати, вивчати або перевіряти функціонування програми з метою визначення ідей і принципів, які лежать в основі будь-якого елемента програми, якщо ця особа робить це, здійснюючи будь-які дії щодо завантаження, виведення на екран, запуску, передачі або зберігання програми, які він чи вона має право робити.
-
IV.9.2.1.183.3
Дозвіл правовласника не потрібен, якщо відтворення коду і трансляція його форми у розумінні статті 182 (а) - (b) цієї Угоди є необхідними для одержання інформації, потрібної для досягнення здатності до взаємодії незалежно створеної комп’ютерної програми з іншими програмами, за умови, що виконуються такі вимоги:.
-
IV.9.2.1.184.1
Ці дії виконуються ліцензіатом чи іншою особою, яка має право на використання копії комп’ютерної програми, або від його імені особою, уповноваженою на такі дії.
-
IV.9.2.1.184.1.a
Інформація, необхідна для досягнення здатності до взаємодії, раніше не була загальнодоступною для осіб, згаданих у підпункті (а) цього пункту.
-
IV.9.2.1.184.1.b
Ці дії обмежуються складовими частинами оригінальної програми, які є необхідними для досягнення здатності до взаємодії.
-
IV.9.2.1.184.1.c
Положення пункту 1 не дозволяють, щоб інформація, одержана у зв’язку з її застосуванням:.
-
IV.9.2.1.184.2
Використовувалась для інших цілей, ніж досягнення здатності до взаємодії з незалежно створеною комп’ютерною програмою.
-
IV.9.2.1.184.2.a
Передавалась іншим особам, за винятком випадків, коли це необхідно для досягнення взаємодії з незалежно створеною комп’ютерною програмою.
-
IV.9.2.1.184.2.b
Використовувалась для розробки, виготовлення чи продажу комп’ютерної програми, суттєво подібної за своїм виразом, або для будь-якої іншої дії, яка порушує авторське право.
-
IV.9.2.1.184.2.c
Відповідно до положень Бернської конвенції ця стаття не може тлумачитись як така, що дозволяє її застосування у спосіб, який невиправдано перешкоджає законним інтересам правовласника або суперечить нормальній експлуатації комп’ютерної програми.
-
IV.9.2.1.184.3
Сторони охороняють винаходи у галузі біотехнологій відповідно до норм національного патентного законодавства. У разі потреби, вони мають адаптувати своє патентне законодавство з урахуванням положень цієї Угоди. Ця стаття не завдає шкоди зобов’язанням, взятим Сторонами відповідно до міжнародних угод, зокрема Угоди ТРІПС та Конвенції про біологічне різноманіття 1992 року (далі - КБР).
-
IV.9.2.5.221.1
Для цілей цього Підрозділу: а) «біологічний матеріал» означає будь-який матеріал, що містить генетичну інформацію та може репродукуватися або бути репродукованим у біологічній системі; b) «мікробіологічний процес» означає будь-який процес, у якому задіяний мікробіологічний матеріал або який здійснюється на основі мікробіологічного матеріалу.
-
IV.9.2.5.221.2
Для цілей цієї Угоди винаходи, які є новими та які мають винахідницький рівень і підлягають промисловому застосуванню, є патентоспроможними, навіть якщо вони стосуються продукту, що складається з біологічного матеріалу чи містить його, або процесу, шляхом якого біологічний матеріал виробляється, обробляється чи використовується. Біологічний матеріал, ізольований від свого природного середовища чи вироблений шляхом технічного процесу, може бути предметом винаходу, навіть якщо він раніше зустрічався в природі. Елемент, відокремлений від людського організму або будь-яким чином вироблений шляхом технічного процесу, що включає послідовність або часткову послідовність генів, може бути патентоспроможним винаходом, навіть якщо його структура ідентична з природним елементом. Промислове застосування послідовності або часткової послідовності генів має бути викладено у заявці на патент.
-
IV.9.2.5.221.3
Патентуванню не підлягають: а) сорти рослин та породи тварин; b) суттєво важливі для відтворення рослин і тварин біологічні процеси; c) організм людини на різних стадіях формування та розвитку і прості відкриття його елементів, зокрема послідовність або часткову послідовність генів. Винаходи, які стосуються рослин і тварин є патентоспроможними, коли технічна можливість реалізації винаходу не обмежується конкретним сортом рослини або породою тварини. Підпункт (b) цього пункту не завдає шкоди патентоспроможності винаходів, що стосуються мікробіологічних або інших технічних процесів чи продуктів, одержаних за допомогою таких процесів.
-
IV.9.2.5.221.4
Винаходи вважаються непатентоспроможними у випадках, коли їх комерційне використання суперечить ordre public (публічному порядку) або суспільній моралі; проте використання не вважається таким тільки через заборону відповідно до законів або інших актів. Зокрема, непатентоспроможними вважаються такі об’єкти: а) процеси клонування людей; b) процеси модифікування зародкової лінії генетичної ідентичності людей; c) застосування людських ембріонів у промислових або комерційних цілях; d) процеси модифікування генетичної ідентичності тварин, що, імовірно, спричинять їхнє страждання без будь-якої суттєвої медичної допомоги для людини чи тварини, а також тварини, одержані в результаті таких процесів.
-
IV.9.2.5.221.5
Охорона, що надається патентом на біологічний матеріал, якому властиві особливі характеристики як результату винаходу, поширюється на будь-який біологічний матеріал, що походить від цього біологічного матеріалу шляхом культивування або розмноження в ідентичній або дивергуючій формі та має такі самі характеристики.
-
IV.9.2.5.221.6
Охорона, що надається патентом на процес, який дає можливість виробляти біологічний матеріал, якому властиві особливі характеристики як результату винаходу, поширюється на біологічний матеріал, одержаний безпосередньо у результаті цього процесу, і на будь-який інший біологічний матеріал, що походить від цього безпосередньо отриманого біологічного матеріалу шляхом культивування або розмноження в ідентичній чи дивергуючій формі та має такі самі характеристики.
-
IV.9.2.5.221.7
Охорона, що надається патентом на продукт, який містить генетичну інформацію або складається з неї, поширюється на весь матеріал, за винятком випадків, передбачених пунктом 4(c) цієї статті, частиною якого є продукт і у якому міститься генетична інформація, що виконує свою функцію.
-
IV.9.2.5.221.8
Охорона, що згадується у пунктах 7 та 8 цієї статті, не поширюється на біологічний матеріал, отриманий з культивування або розмноження біологічного матеріалу, розміщеного на ринку на території Сторін власником патенту або за його згодою, де розмноження або культивування обов’язково є результатом застосування, для якого біологічний матеріал був реалізований на ринку, за умови, що отриманий матеріал у подальшому не використовується для іншого культивування або розмноження.
-
IV.9.2.5.221.9
У порядку часткового скасування пунктів 7 та 8 цієї статті продаж або інша форма комерціалізації рослинного культиваційного матеріалу фермеру власником патенту або за його згодою для сільськогосподарського використання означає дозвіл фермеру використовувати продукт його врожаю для культивування або розмноження ним у його власному господарстві. Поширення та умови цього часткового скасування узгоджуються з умовами, передбаченими в національних законах, постановах та практиках Сторін щодо прав на сорти рослин У порядку часткового скасування пунктів 7 та 8 цієї статті продаж або інша форма комерціалізації стада плідників або іншого тваринного репродуктивного матеріалу фермеру власником патенту або за його згодою означає дозвіл фермеру використовувати захищену домашню худобу для сільськогосподарських цілей. Це включає надання тварин або іншого тваринного репродуктивного матеріалу для цілей здійснення його сільськогосподарської діяльності, але не продаж у рамках або для цілей комерційної репродуктивної діяльності. Передбачені вище поширення та умови цього часткового скасування визначаються національними законами, постановами та практиками.
-
IV.9.2.5.221.10
Сторони передбачають обов’язкове перехресне ліцензування у таких випадках: а) якщо селекціонер не може одержати чи використовувати сорт рослини без порушення попереднього патенту, він може подати заяву про примусову ліцензію на невиключне використання винаходу, що охороняється патентом, оскільки ліцензія необхідна для використання сорту рослини, що підлягає охороні, за умови виплати відповідної суми роялті. Сторони передбачають, що в разі видачі такої ліцензії власник патенту матиме право на перехресну ліцензію на взаємовигідних умовах на використання сорту, що охороняється; b) якщо власник патенту на винахід у галузі біотехнологій не може використовувати його без порушення попереднього права на сорт рослини, він може подати заяву про примусову ліцензію на невиключне використання сорту рослини, що охороняється цим правом, з виплатою відповідної суми роялті. Сторони передбачають, що в разі видачі такої ліцензії власник права на сорт рослини матиме право на перехресну ліцензію на взаємовигідних умовах на використання винаходу, що охороняється.
-
IV.9.2.5.221.11
Особи, які подають заяву про видачу ліцензій, згаданих у пункті 11 цієї статті, повинні довести, що: а) вони безрезультатно зверталися до власника патенту чи власника права на сорт рослини з метою одержання договірної ліцензії; b) сорт рослини або винахід становлять суттєвий технічний прогрес, що може принести значну економічну вигоду, порівняно із заявленим у патенті винаходом або сортом рослини, що охороняється.
-
IV.9.2.5.221.12
Сторони сприяють розвитку взаємовигідного співробітництва у сфері цивільних космічних досліджень та використання космічного простору, зокрема, на таких напрямах:.
-
V.8.371.1
Глобальні навігаційні супутникові системи.
-
V.8.371.1.a
Спостереження Землі та глобальний моніторинг.
-
V.8.371.1.b
Космічна наука та дослідження.
-
V.8.371.1.c
Прикладні космічні технології, зокрема пускові технології та технології ракетних двигунів.
-
V.8.371.1.d
Сторони заохочують та сприяють обміну досвідом щодо політики у галузі космосу, адміністрації та правових аспектів, а також щодо промислової реструктуризації та комерціалізації космічних технологій.
-
V.8.371.2
Співробітництво включає обмін інформацією щодо політики та програм Сторін та відповідних можливостей для співробітництва і спільних проектів, зокрема участь українських підприємств та організацій у відповідних космічних та транспортних напрямах наступної Рамкової програми ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт 2020».
-
V.8.372.1
Сторони заохочують та підтримують обмін науковцями та створення відповідних мереж.
-
V.8.372.2
Співробітництво також може включати обмін досвідом у сфері управління космічними дослідженнями та науковими установами, а також створення сприятливих умов проведення досліджень та впровадження нових технологій і належного захисту відповідних прав інтелектуальної, промислової та комерційної власності.
-
V.8.372.3
Сторони розвивають та посилюють наукове та технологічне співробітництво з метою як наукового розвитку як такого, так і зміцнення свого наукового потенціалу для вирішення національних та глобальних викликів. Сторони докладають зусиль для досягнення прогресу в набутті наукових та технологічних знань, важливих для забезпечення сталого економічного розвитку, шляхом розвитку дослідних потужностей та людського потенціалу. Накопичення та обмін науковою інформацією сприяють підвищенню конкурентоспроможності Сторін шляхом розширення можливостей їх економіки щодо набуття та використання знань для комерціалізації нових продуктів та послуг. Врешті-решт, Сторони розвивають свій науковий потенціал з метою дотримання глобальної відповідальності та зобов’язань у таких сферах, як охорона здоров’я, захист навколишнього середовища, зокрема зміна клімату, та інші глобальні виклики.
-
V.9.374
Співробітництво враховує діючі рамки співробітництва, встановлені Угодою про співробітництво у сфері науки і технологій між Україною та Європейським Співтовариством, а також мету України до поступового наближення до політики та права ЄС у сфері науки і технологій.
-
V.9.375.1
Співробітництво між Сторонами спрямовується на сприяння залученню України до Європейського дослідницького простору.
-
V.9.375.2
Таке співробітництво сприяє Україні у підтримці реформування та реорганізації системи управління науковою сферою та дослідних установ (зокрема в розвитку її потенціалу щодо розвитку науки і технологій) з метою сприяння розвитку конкурентоспроможної економіки та суспільства, яке базується на знаннях.
-
V.9.375.3
Співробітництво забезпечується, зокрема, шляхом:.
-
V.9.376
Обміну інформацією щодо політики Сторін у сфері науки та технологій.
-
V.9.376.a
Участі у наступній Рамковій програмі ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт 2020».
-
V.9.376.b
Спільної реалізації наукових програм та дослідної діяльності.
-
V.9.376.c
Спільного дослідження діяльності, спрямованої на заохочення наукового прогресу, трансферу технологій та ноу-хау.
-
V.9.376.d
Навчання шляхом реалізації програм обміну для дослідників та спеціалістів.
-
V.9.376.e
Організації спільних заходів щодо наукового та технологічного розвитку.
-
V.9.376.f
Вжиття заходів, спрямованих на розвиток сприятливих умов для проведення досліджень та впровадження нових технологій, а також належного захисту інтелектуальної власності результатів досліджень.
-
V.9.376.g
Активізації регіонального та іншого міжнародного співробітництва, зокрема в Чорноморському контексті та в рамках багатосторонніх організацій, зокрема Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО), Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) та Великої Вісімки (G8), а також у контексті багатосторонніх угод, наприклад Рамкової конвенції ООН про зміну клімату 1992 року.
-
V.9.376.h
Обміну досвідом у сфері управління науково-дослідними установами з метою розвитку та покращення їхніх спроможностей щодо здійснення та участі у наукових дослідженнях.
-
V.9.376.i
Сторони зміцнюють своє співробітництво щодо розвитку інформаційного суспільства на користь приватних осіб і бізнесу через забезпечення загальнодоступності інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) та через кращу якість послуг за доступними цінами. Це також полегшить доступ до ринків послуг електронних комунікацій, що сприятиме конкуренції та надходженню інвестицій в цю галузь.
-
V.14.389
Співробітництво має на меті імплементацію національних стратегій інформаційного суспільства, розвиток всеохоплюючої нормативно-правової бази для електронних комунікацій та розширення участі України у дослідній діяльності ЄС у сфері ІКТ.
-
V.14.390
Співробітництво охоплює такі сфери:.
-
V.14.391
Сприяння широкосмуговому доступу, поліпшення безпеки мереж та широкому використанню ІКТ приватними особами, бізнесом та адміністративними органами шляхом розвитку локальних ресурсів Інтернет і впровадження онлайн-послуг, зокрема електронного бізнесу, електронного уряду, електронної охорони здоров’я і електронного навчання.
-
V.14.391.a
Координацію політик у галузі електронних комунікацій з метою оптимального використання радіоспектру і забезпечення функціональної сумісності мереж України та ЄС.
-
V.14.391.b
Посилення незалежності та адміністративної спроможності національного регулятора у галузі зв’язку з метою забезпечення його здатності вживати відповідні регуляторні заходи та впроваджувати свої рішення і всі відповідні норми, а також гарантування добросовісної конкуренції на ринках. Національний регулятор у галузі зв’язку повинен співробітничати з органом з питань конкуренції щодо моніторингу цих ринків.
-
V.14.391.c
Сприяння спільним проектам досліджень у сфері ІКТ в межах наступної Рамкової програми ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт 2020».
-
V.14.391.d
Сторони обмінюються інформацією, найкращою практикою та досвідом, здійснюють спільні заходи з метою розвитку всеохоплюючої нормативно-правової бази та забезпечення ефективного функціонування та неспотвореної конкуренції на ринках електронних комунікацій.
-
V.14.392
Сторони заохочують співробітництво між національним регулятором у галузі зв’язку України та національними регуляторами ЄС.
-
V.14.393
Сторони сприяють поступовому наближенню до права i нормативно-правової бази ЄС у галузі регулювання інформаційного суспільства і електронних комунікацій.
-
V.14.394.1
Відповідні положення, а також acquis ЄС щодо інформаційного суспільства і електронних комунікацій, визначені у Доповненні XVII-3 («Правила, що застосовуються до телекомунікаційних послуг») до Глави 6 («Заснування підприємств, торгівля послугами та електронна торгівля») Розділу IV («Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею») цієї Угоди.
-
V.14.394.2
Зобов’язання за напрямком
Строк виконання
Посилання
Реформа державних закупівель.
-
ІІІ.1
Підвищити прозорість та конкурентоспроможність в галузі державних закупівель. Привести перелік виключень із сфери державних закупівель у відповідність до директив ЄС щодо державних закупівель. Забезпечити проведення закупівель на конкурсній основі та гарантувати доступ до інформації щодо державних закупівель, зокрема для державних підприємств.
-
ІІІ.1
Інформаційне суспільство.
-
ІІІ.7.10
Сторони співпрацюють з питань підготовки до імплементації актів acquis ЄС, зазначених у відповідних додатках до Угоди про асоціацію, та підтримки України, зокрема шляхом.
-
ІІІ.7.10
Подальшої роботи України у напрямку адаптації законодавства в сфері електронних комунікацій до acquis ЄС.
-
ІІІ.7.10
Зміцнення незалежності та адміністративної спроможності національного регулятора у галузі зв’язку з метою забезпечення його здатності вживати відповідних регуляторних заходів та впроваджувати власні рішення і всі пов'язані регуляторні акти, а також гарантувати чесну конкуренцію на ринках.
-
ІІІ.7.10
Розробки та впровадження національних Стратегій Інформаційного Суспільства/Цифрового ринку та розробки відповідного законодавства, включаючи просування широкосмугового доступу, посилення безпеки мереж та просування інформаційно-комунікаційних технологій для цілей економічного зростання та створення робочих місць, у відповідності до норм ЄС.
-
ІІІ.7.10
Наука, технології та інновації.
-
ІІІ.7.14
Зміцненні співробітництва у сфері досліджень та інновацій, особливо, через ефективну асоційовану участь України у програмі HORIZON 2020 та можливу асоційовану участь у доповнюючій її програмі Євратом, посилення інституційної підтримки цієї асоційованої участі у програмі з метою максимізації її впливу.
-
ІІІ.7.14
Забезпеченні обміну кращими практиками щодо визначення та імплементації політик у сфері досліджень та інновацій, а також управлінні та перегляді відповідних програм та флагманських ініціатив.
-
ІІІ.7.14
Підтримці зміцнення спроможностей України у царині досліджень та інновацій, зокрема, у покращенні рамкових умов для спрощення науково-дослідницьких партнерств та ринкового використання результатів досліджень.
-
ІІІ.7.14
Посилення реалізації положень Угоди про науково-технічне співробітництво між Україною та ЄС.
-
ІІІ.7.14
Космос.
-
ІІІ.7.15
Сторони співпрацюватимуть з питань, передбачених Розділом щодо космосу Угоди про асоціацію, включаючи участь у розширеному проекті EGNOS і Рамковій програмі HORIZON 2020.
-
ІІІ.7.15
Зобов’язання за напрямком
Строк виконання
Посилання
Забезпечення подальшої участі України у переговорному процесі щодо підготовки Міжнародного кодексу поведінки в космосі, запропонованого ЄС (згідно з графіком Європейської служби зовнішньої діяльності).
31.12.2017
14
Організація обміну даними дистанційного зондування поверхні Землі з європейськими партнерами.
31.12.2017
15
Зобов’язання за напрямком
Строк виконання
Посилання
Зобов’язання за напрямком
Строк виконання
Посилання