Енергетика

Енергетика

Відповідальні за напрямок: 

Міністерство енергетики та захисту довкілля України

Комітет ВРУ з питань енергетики та житлово-комунальних послуг

 

Загальний прогрес за період 01.11.2014-31.10.2024
78 %
Прогрес виконання задач на 2018 рік
85 %
За 12 місяців
У графіку
У зоні ризику
Прострочено
Не оцінено
Прогрес виконання задач на 2019 рік
72 %
За 12 місяців
У графіку
У зоні ризику
Прострочено
Не оцінено
Електроенергія
Ядерна енергетика
Природний газ
Прогрес виконання задач на 2020 рік
67 %
За 12 місяців
У графіку
У зоні ризику
Прострочено
Не оцінено
Ядерна енергетика
Електроенергія
Природний газ
ВІдновлювані джерела енергії
Прогрес виконання задач на 2021 рік
96 %
За 12 місяців
У графіку
У зоні ризику
Прострочено
Не оцінено
Електроенергія
Загальний прогрес виконання Угоди про асоціацію здійснюється без оцінки результатів її виконання
Прогрес досягнення результатів
0 %
У графіку
У зоні ризику
Прострочено
Не оцінено
Електроенергія
Зобов’язання за напрямком
Строк виконання
Посилання
«енергетичні товари» означає природний газ (код ГС: 2711), електроенергію (код ГС: 2716) та сиру нафту (код ГС: 2709).
-
IV.11.268.1
«стаціонарна інфраструктура» означає будь-які трансмісійні та розподільчі мережі, устаткування та сховища для скрапленого газу, як визначено у Директиві 2003/54/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 червня 2003 року про загальні правила для внутрішнього ринку електроенергії (далі - Директива 2003/54/ЄС) та Директиві 2003/55/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 червня 2003 року щодо загальних правил для внутрішнього ринку природного газу (далі - Директива 2003/55/ЄС).
-
IV.11.268.2
«транзит» означає транзит, як це описано у Главі 5 («Митні питання та сприяння торгівлі») Розділу IV цієї Угоди, енергетичних товарів через стаціонарну інфраструктуру або нафтопровід.
-
IV.11.268.3
«транспортування» означає передачу і розподіл, як це визначено у Директиві 2003/54/ЄС та Директиві 2003/55/ЄС, та перевезення або транспортування нафти через трубопроводи.
-
IV.11.268.4
«несанкціонований відбір» означає будь-яку діяльність, що включає незаконний відбір енергетичних товарів зі стаціонарної інфраструктури.
-
IV.11.268.5
Ціни на постачання газу та електроенергії для промислових споживачів визначаються виключно попитом та постачанням.
-
IV.11.269.1
Шляхом часткового скасування пункту 1 цієї статті Сторони можуть встановити в загальних економічних інтересах зобов’язання стосовно ціни на постачання газу і електроенергії (далі - регульована ціна).
-
IV.11.269.2
Сторони гарантують, що таке зобов’язання буде чітко визначеним, прозорим, пропорційним, недискримінаційним, таким, що піддається перевірці, та з обмеженим строком дії. При застосуванні цього зобов’язання Сторони також гарантують рівний доступ для споживачів щодо інших зобов’язань.
-
IV.11.269.3
Якщо ціна, за якою продаються газ та електроенергія на внутрішньому ринку, регулюється, то Сторона забезпечує, щоб методологія, яка визначає розрахунок регульованої ціни, була опублікована до набрання чинності регульованою ціною.
-
IV.11.269.4
Без шкоди для можливості встановлення внутрішньорегульованих цін згідно з пунктами 2 і 3 статті 269 цієї Угоди жодна зі Сторін та регуляторний орган не повинні здійснювати або підтримувати заходи, в результаті яких підвищується ціна на експорт енергетичних товарів для іншої Сторони в порівнянні із ціною на такі товари, призначені для внутрішнього споживання.
-
IV.11.270.1
Сторона, що експортує, на запит іншої Сторони надає підтвердження, що різні ціни на однакові енергетичні товари, які продаються на внутрішньому ринку і експортуються, не є результатом заборонених заходів відповідно до пункту 1 цієї статті.
-
IV.11.270.2
Митні збори й кількісні обмеження на імпорт і експорт енергетичних товарів та всі заходи еквівалентної дії мають бути заборонені між Сторонами. Ця заборона поширюється також на митні збори фіскального характеру.
-
IV.11.271.1
Пункт 1 не перешкоджає кількісним обмеженням або заходам еквівалентної дії, що відповідають державній політиці або громадській безпеці; мають на меті захист життя та здоров’я людини, тварини або рослини чи захист промислової і комерційної власності. Однак такі обмеження або заходи не мають стати засобом навмисної дискримінації чи прихованого обмеження торгівлі між Сторонами.
-
IV.11.271.2
Сторони вживають заходів, необхідних для спрощення транзиту відповідно до принципу свободи транзиту та відповідно до Статті V(2), V(4) і V(5) ГАТТ 1994 та статті 7(1) і 7(3) Договору до Енергетичної Хартії 1994 року, які включено до цієї Угоди та які складають її невід’ємну частину.
-
IV.11.272
Стосовно транспортування електроенергії та газу, зокрема доступу третьої сторони до стаціонарної інфраструктури, Сторони мають адаптувати своє законодавство, як зазначено в Додатку XXVII до цієї Угоди та Договору про заснування Енергетичного Співтовариства 2005 року з метою гарантування, що тарифи, опубліковані до набрання ними чинності, процедура розподілу пропускної спроможності та всі інші умови є об’єктивними, обґрунтованими і прозорими та не дискримінують за походженням, власністю або призначенням електроенергії або газу.
-
IV.11.273
Сторони мають докладати зусиль для сприяння використанню інфраструктури передачі та збереження газу та, у разі необхідності, проводити консультації одна з одною або координувати свої дії стосовно розвитку інфраструктури. Сторони мають співробітничати у питаннях, що стосуються торгівлі природним газом, сталого розвитку та безпеки постачання. З метою подальшої інтеграції ринків енергетичних товарів кожна Сторона повинна враховувати енергетичні мережі та можливості іншої Сторони під час розробки програмних документів щодо попиту та плану постачання, взаємозв’язку, енергетичних стратегій і планів розвитку інфраструктури.
-
IV.11.274
Кожна Сторона повинна вжити всіх необхідних заходів з метою заборони та усунення несанкціонованого відбору енергетичних товарів, що переправляються транзитом або транспортуються їхньою територією.
-
IV.11.275
Кожна Сторона гарантує, що оператори системи передачі вживатимуть необхідні заходи для того, щоб:.
-
IV.11.276.1
Мінімізувати ризик випадкового переривання, скорочення або зупинки транзиту і транспортування.
-
IV.11.276.1.a
Швидко відновити нормальну роботу такого транзиту або транспортування, яка була випадково перервана, скорочена або зупинена.
-
IV.11.276.1.b
Сторона, через територію якої переправляються транзитом або транспортуються енергетичні товари, не повинна у разі виникнення спору з будь-якого питання за участю Сторін чи однієї або більше осіб, що знаходяться під контролем або юрисдикцією однієї зі Сторін, переривати або скорочувати, дозволяти будь-якому суб’єкту, що знаходиться під її контролем або юрисдикцією, в тому числі державному торговельному підприємству, переривати або скорочувати чи дозволяти будь-якому суб’єкту під її юрисдикцією переривати або скорочувати існуюче транспортування або транзит енергетичних товарів, крім випадків, коли це чітко передбачено в договорі або в іншій угоді, що регулює такий транзит або транспортування, до завершення процедур вирішення спору в рамках відповідного договору.
-
IV.11.276.2
Сторони домовилися, що Сторона не повинна нести відповідальності за переривання або скорочення постачання відповідно до цієї статті, якщо Сторона не має можливості постачати енергетичні товари внаслідок дій, пов’язаних з третьою країною або особою, яка знаходиться під контролем чи юрисдикцією третьої країни.
-
IV.11.276.3
Регуляторний орган повинен бути законодавчо відокремленим і функціонально незалежним від будь-якого державного чи приватного суб’єкта господарювання та достатньо вповноважений, щоб гарантувати ефективну конкуренцію і ефективне функціонування ринку.
-
IV.11.277.1
Рішення та процедури, що використовуються регуляторним органом, повинні бути об’єктивними стосовно всіх учасників ринку.
-
IV.11.277.2
Оператор, щодо якого застосовується рішення регуляторного органу, повинен мати право оскаржити це рішення в апеляційній установі, що є незалежною від заінтересованих сторін. У випадках, коли апеляційна установа за своїм характером не є судовим органом, завжди повинно надаватися письмове обгрунтування її рішення та її рішення також підлягають розгляду неупередженого та незалежного судового органу. Рішення, прийняті апеляційними установами, повинні ефективно застосовуватися.
-
IV.11.277.3
У разі виникнення розбіжностей між положеннями цієї Частини та положеннями Договору про заснування Енергетичного Співтовариства 2005 року або положеннями законодавства ЄС, що застосовується за Договором про заснування Енергетичного Співтовариства 2005 року, положення Договору про заснування Енергетичного Співтовариства 2005 року або відповідного законодавства ЄС, що застосовується за Договором про заснування Енергетичного Співтовариства 2005 року, мають переважну силу в межах цих розбіжностей.
-
IV.11.278.1
Під час імплементації цієї Частини перевага віддається прийняттю законодавства або інших актів, що узгоджуються з Договором про заснування Енергетичного Співтовариства 2005 року або ґрунтуються на законодавстві, що застосовується до цього сектору Сторони ЄС. У разі виникнення спору стосовно цієї Частини законодавство чи інші акти, які відповідають цим критеріям, вважаються такими, що відповідають цій Частині. Під час оцінки відповідності законодавства або інших актів цим критеріям будь-яке відповідне рішення, прийняте відповідно до статті 91 Договору про заснування Енергетичного Співтовариства 2005 року, повинно враховуватися.
-
IV.11.278.2
Жодна зі Сторін не використовує положення цієї Угоди для того, щоб заявити про порушення положень Договору про заснування Енергетичного Співтовариства.
-
IV.11.278.3
Сторони домовилися продовжувати та активізувати існуюче співробітництво у сфері енергетики з метою підвищення енергетичної безпеки, конкурентоспроможності та стабільності, що є необхідним для просування економічного зростання та досягнення прогресу у напрямку ринкової інтеграції, в тому числі шляхом поступового зближення в енергетичному секторі та через участь у регіональних ініціативах щодо співробітництва у сфері енергетики. Співробітництво у нормативно-правовій сфері враховуватиме необхідність забезпечення відповідних зобов’язань щодо надання публічних послуг, зокрема заходи щодо інформування і захисту споживачів від нечесних методів ціноутворення, а також доступу до доступних енергетичних ресурсів для споживачів, зокрема найбільш вразливих верств населення.
-
V.1.337.1
Співробітництво ґрунтується на всеохоплюючому партнерстві, виходячи з принципів спільних інтересів, взаємності, прозорості та передбачуваності, що відповідають ринковій економіці, Договору до Енергетичної Хартії 1994 року, Меморандуму про взаєморозуміння щодо співробітництва у галузі енергетики та інших багатосторонніх і відповідних двосторонніх домовленостей.
-
V.1.337.2
Взаємне співробітництво включає, серед іншого, такі сфери:.
-
V.1.338
Імплементацію енергетичних стратегій та політик і розвиток/опрацювання прогнозів та сценаріїв, а також удосконалення статистичної облікової системи енергетичного сектора, що базується на своєчасному обміні інформацією про енергетичний баланс та потоки енергоносіїв відповідно до міжнародної практики, а також розвиток інфраструктури.
-
V.1.338.a
Створення ефективних механізмів вирішення потенційних кризових ситуацій в енергетиці у дусі солідарності.
-
V.1.338.b
Модернізацію та посилення наявної енергетичної інфраструктури, яка становить спільний інтерес, зокрема енергогенеруючі потужності, цілісність, надійність та безпеку енергетичних мереж, поступову інтеграцію електроенергетичної системи України до європейської електроенергетичної мережі, а також повне відновлення енергетичної транзитної інфраструктури і встановлення транскордонної системи обчислення на зовнішніх кордонах України, створення нової енергетичної інфраструктури, яка становитиме спільний інтерес, з метою диверсифікації джерел, постачальників енергії та шляхів і методів її транспортування, що відповідатиме принципам економічної доцільності та збереження навколишнього середовища.
-
V.1.338.c
Розвиток конкурентоспроможних, прозорих і недискримінаційних енергетичних ринків на основі правил та стандартів ЄС шляхом проведення регуляторних реформ.
-
V.1.338.d
Співробітництво в рамках Договору про заснування Енергетичного Співтовариства 2005 року.
-
V.1.338.e
Активізацію та посилення довготермінової стабільності та безпеки торгівлі енергоресурсами, їх транзиту, розвідки, видобутку, очищення, виробництва, зберігання, транспортування, передачі, розподілу та маркетингу чи збуту енергетичних матеріалів та продуктів на взаємовигідній і недискримінаційній основі відповідно до міжнародних правил, зокрема Договору до Енергетичної Хартії 1994 року, Угоди СОТ і цієї Угоди.
-
V.1.338.f
Досягнення прогресу на шляху встановлення привабливого та стабільного інвестиційного клімату шляхом забезпечення інституційних, правових, фіскальних та інших умов, а також шляхом сприяння взаємному інвестуванню у сферу енергетики на недискримінаційній основі.
-
V.1.338.g
Ефективне співробітництво з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ), Європейським банком з реконструкції і розвитку (ЄБРР) та іншими міжнародними фінансовими організаціями й інструментами для підтримки співробітництва між Сторонами у сфері енергетики.
-
V.1.338.h
Просування Механізму спільного запровадження Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату 1997 року з метою зменшення викидів парникових газів шляхом реалізації проектів у сфері енергоефективності та відновлювальної енергетики.
-
V.1.338.k
Науково-технічне співробітництво та обмін інформацією з метою розвитку та удосконалення технологій у сфері виробництва енергії, її транспортування, постачання та кінцевого споживання, особливу увагу приділяючи енергозберігаючим і екологічно безпечним технологіям, зокрема вловлювання та зберігання вуглецю, ефективні та «чисті» технології у вугільній галузі, відповідно до встановлених принципів, визначених, зокрема, в Угоді про співробітництво у сфері науки та технологій між Україною та Європейським Співтовариством.
-
V.1.338.l
Співробітництво в рамках європейських та міжнародних органів стандартизації в енергетичній сфері.
-
V.1.338.m
Сторони обмінюються інформацією і досвідом, а також надають відповідну підтримку процесу регуляторних реформ, який включає реструктуризацію вугільного сектору (енергетичного, коксованого та бурого вугілля) з метою підвищення його конкурентоспроможності, безпеки шахт і гірників, а також послаблення негативного впливу на навколишнє середовище, при цьому враховуючи регіональний та соціальний вплив. З метою підвищення ефективності, конкурентоспроможності та стабільності процес реструктуризації має охоплювати всі етапи вугільного виробництва, зокрема від видобутку через виробництво і збагачення до оброблення й утилізації відходів вугільного виробництва та їх спалювання. Цей підхід включає відновлення і використання викидів метану з вугільних шахт, а також у результаті операцій з нафтою і газом та у сільськогосподарському секторі, як це викладено, inter alia, у Глобальній ініціативі з метану, в якій Сторони є партнерами.
-
V.1.339
Сторони цим створюють механізм раннього попередження, зазначений у Додатку XXVI до Глави 1 («Співробітництво у сфері енергетики, включаючи ядерну енергетику») Розділу V («Економічне і галузеве співробітництво») цієї Угоди.
-
V.1.340
Поступове наближення відбуватиметься відповідно до графіку, визначеного у Додатку XXVII до цієї Угоди.
-
V.1.341
Співробітництво в цивільному ядерному секторі відбувається шляхом імплементації окремих угод, укладених чи тих, що будуть укладені, між Сторонами в цій сфері, згідно з відповідними владними повноваженнями і компетенцією ЄС та його держав-членів, Європейського співтовариства з атомної енергії (Євратому) та його держав-членів і відповідно до правових процедур кожної зі Сторін.
-
V.1.342.1
Співробітництво забезпечує високий рівень ядерної безпеки, чисте використання ядерної енергії в мирних цілях. Співробітництво охоплює весь спектр діяльності в галузі цивільної ядерної енергетики і всі стадії паливного циклу, зокрема виробництво та торгівлю ядерними матеріалами, аспекти безпеки ядерної енергії, готовність до надзвичайних ситуацій, а також питання охорони здоров’я, навколишнього середовища і нерозповсюдження ядерної зброї. У цьому контексті співробітництво також включає подальший розвиток політик, структури права та нормативно-правової бази, що ґрунтуються на законодавстві та практиці ЄС, а також на стандартах МАГАТЕ. Сторони сприяють цивільним науковим дослідженням у галузі ядерної безпеки, в тому числі спільним дослідженням і розробкам, навчанню та мобільності вчених.
-
V.1.342.2
Співробітництво спрямовується на вирішення проблем, що виникли внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС, зокрема:.
-
V.1.342.3
План здійснення заходів на об’єкті «Укриття» (SIP) для перетворення наявного зруйнованого 4-го блоку (Об’єкт «Укриття») в екологічно безпечну систему.
-
V.1.342.3.a
Поводження з відпрацьованим ядерним паливом.
-
V.1.342.3.b
Дезактивація територій.
-
V.1.342.3.c
Поводження з радіоактивними відходами.
-
V.1.342.3.d
Моніторинг навколишнього середовища.
-
V.1.342.3.e
Інші питання, які можуть бути спільно погоджені, наприклад медичні, наукові, економічні, соціальні та адміністративні аспекти діяльності, спрямованої на мінімізацію наслідків катастрофи.
-
V.1.342.3.f
Зобов’язання за напрямком
Строк виконання
Посилання
Реформування енергетичного сектору.
-
ІІІ.1
Відповідно до Третього енергетичного пакету прискорити розмежування і реструктуризацію НАК "Нафтогаз України", ухвалити закон щодо нового регуляторного органу у сфері газу, електроенергії та комунальних послуг та надати проекти законів про ринки газу та електроенергії для проведення консультацій з європейською стороною.
-
ІІІ.1
Співробітництво у сфері енергетики, включаючи ядерні питання.
-
ІІІ.6
Інтеграція Енергетичних Ринків.
-
ІІІ.6.1
Прийняття нової Енергетичної Стратегії та Плану заходів для її імплементації.
-
ІІІ.6.1
Імплементація Третього енергетичного пакету як зобов’язань відповідно до Договору про Енергетичне Співтовариство.
-
ІІІ.6.1
Подальше зміцнення спроможності та незалежності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).
-
ІІІ.6.1
Продовжувати реформу тарифів на електроенергію і ціноутворення на газ та заходів щодо забезпечення повної сплати за постачання електроенергії і газу.
-
ІІІ.6.1
Продовжувати співпрацювати у тісній співпраці з Міжнародними фінансовими організаціями у напрямку повної імплементації Спільної декларації за результатами інвестиційної конференції з питань відновлення та модернізації газотранспортної системи України від 23 березня 2009 року, зокрема реформування газового сектору та реструктуризації НАК «Нафтогаз України», що перебуває у власності держави.
-
ІІІ.6.1
Ефективно співпрацювати в частині впровадження дослідження стосовно доцільності інтеграції об’єднаної енергетичної системи України до Союзу центральноєвропейської електричної мережі відповідно до вимог ENTSO-E (Європейська мережа операторів систем передачі електроенергії) та спільно проаналізувати витрати та переваги такої інтеграції у порівнянні із можливими альтернативами повної синхронізації.
-
ІІІ.6.1
Надання експертної допомоги ЄС у розробці законодавства, необхідного для виконання зобов'язань України в рамках Договору про заснування Енергетичного Співтовариства.
-
ІІІ.6.1
Енергетична безпека.
-
ІІІ.6.2
Прийняти і реалізувати заходи, які повинні бути зазначені в Плані дій Уряду з питань реагування на надзвичайні ситуації в енергетиці.
-
ІІІ.6.2
Виконати рекомендації, що містяться у звіті ЄС за результатами стрес-тестів від жовтня 2014 року.
-
ІІІ.6.2
Розробити і реалізувати рішення про стратегічних запасів нафти.
-
ІІІ.6.2
Підтримувати Україну в зміцненні енергетичної безпеки.
-
ІІІ.6.2
Реформа вугільного сектору.
-
ІІІ.6.4
Реалізувати рекомендації Програми реформування вугільного сектору з метою поступового скасування субсидій для гірничодобувного сектору, що знаходиться у державній власності, , які є важким навантаженням на державний бюджет , з одночасним покращенням стандартів безпеки та захисту навколишнього середовища та беручи до уваги соціальні аспекти.
-
ІІІ.6.4
Ядерна безпека.
-
ІІІ.6.5
Проектів що стосуються виведення з експлуатації Чорнобильської атомної електростанції та Плану Імплементації «Укриття» та відновлення Чорнобильської зони у екологічно безпечну після аварії, що зруйнувала 4-й енергоблок (в рамках міжнародного фонду, що управляється ЄБРР.
-
ІІІ.6.5
Проектів в рамках Інструменту співробітництва у сфері ядерної безпеки (INSC) з підтримки, зокрема, Ядерного Регулятора та управління ядерними відходами.
-
ІІІ.6.5
Виконання заходів передбачених «Національним планом дій за результатами «стрес-тестів», який розроблений з урахуванням «стрес-тестів» на АЕС-ях України та враховує рекомендації ENSREG.
-
ІІІ.6.5
Зобов’язання за напрямком
Строк виконання
Посилання
Зобов’язання за напрямком
Строк виконання
Посилання
Зобов’язання за напрямком
Строк виконання
Посилання